Prawa studenta

Prawa studenta

Poznaj swoje prawa i obowiązki

Prawa i obowiązki studenta uregulowane są ustawowo m.in. w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (z dnia z dnia 20 lipca 2018 r.), ale także każda uczelnia zobowiązana jest określenia ich w regulaminie studiów. Do przestrzegania praw studenta zobowiązane są wszystkie uczelnie w naszym kraju, niezależnie czy są to uczelnie publiczne czy niepubliczne. Twoje prawa i obowiązki w WSEiZ zapisane są w regulaminie studiów, który znajdziesz tutaj.

Jako student posiadasz prawo m.in. do:

  • przenoszenia i uznawania punktów ECTS,
  • odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów,
  • usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, urlopów od zajęć oraz urlopów od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów,
  • zmiany kierunku studiów,
  • przeniesienia na studia stacjonarne albo niestacjonarne,
  • przystąpienia do egzaminu komisyjnego przy udziale wskazanego przez studenta obserwatora,
  • powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce.

Sprawdź poniżej, jakie jeszcze prawa przysługują Ci, jako studentowi WSEiZ

Parlament Studentów

Parlament

Nad przestrzeganiem praw studenta czuwa m.in. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. PSRP jest niezależną ogólnopolską organizacją, będącą ustawowym reprezentantem wszystkich studentów w Polsce. Zrzesza samorządy studenckie ze wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w kraju.

Rzecznik Praw Studenta

Przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej działa Rzecznik Praw Studenta, który interweniuje w przypadkach patologii i łamania praw studentów na uczelniach oraz podejmuje liczne działania prewencyjne zmierzające do zwiększania świadomości w zakresie praw i obowiązków studentów.

Jeśli potrzebujesz pomocy, bądź też porady, kontakt z Rzecznikiem jest możliwy za pomocą Centrum Wsparcia Studentów.

Wsparcie dla Studentów

Celem wsparcia psychologicznego studentów z całego kraju Parlament Studentów przygotował m.in. projekt „Strefa komfortu PSRP”. W ramach tej inicjatywy każdy student ma możliwość skorzystania z indywidualnej pomocy online oraz wzięcia udziału w webinariach prowadzonych przez specjalistów. W Projekcie poruszane będą zagadnienia dotyczące m.in., w jaki sposób radzić sobie z lękiem, jak produktywnie wykorzystać czas oraz jakie sygnały mogą świadczyć o złym stanie zdrowia psychicznego zarówno naszego, jak i naszych bliskich. Wejdź i porozmawiaj ze specjalistami!