Prawa studenta

Prawa studenta

Poznaj swoje prawa i obowiązki

Prawa i obowiązki studenta uregulowane są ustawowo m.in. w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (z dnia z dnia 20 lipca 2018 r.), ale także każda uczelnia zobowiązana jest określenia ich w regulaminie studiów. Do przestrzegania praw studenta zobowiązane są wszystkie uczelnie w naszym kraju, niezależnie czy są to uczelnie publiczne czy niepubliczne. Twoje prawa i obowiązki w WSEiZ zapisane są w regulaminie studiów, który znajdziesz tutaj.

Jako student posiadasz prawo m.in. do:

  • przenoszenia i uznawania punktów ECTS,
  • odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów,
  • usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, urlopów od zajęć oraz urlopów od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów,
  • zmiany kierunku studiów,
  • przeniesienia na studia stacjonarne albo niestacjonarne,
  • przystąpienia do egzaminu komisyjnego przy udziale wskazanego przez studenta obserwatora,
  • powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce.

Sprawdź poniżej, jakie jeszcze prawa przysługują Ci, jako studentowi WSEiZ

Zbiór materiałów o prawach studenta

Studenckie prawa – jasna sprawa

Prawa i obowiązki studenta

Prawa studenta

Studenckie prawa – jasna sprawa

Prawa i obowiązki studenta

Parlament Studentów

Parlament

Nad przestrzeganiem praw studenta czuwa m.in. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. PSRP jest niezależną ogólnopolską organizacją, będącą ustawowym reprezentantem wszystkich studentów w Polsce. Zrzesza samorządy studenckie ze wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w kraju.

Rzecznik Praw Studenta

Przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej działa Rzecznik Praw Studenta, który interweniuje w przypadkach patologii i łamania praw studentów na uczelniach oraz podejmuje liczne działania prewencyjne zmierzające do zwiększania świadomości w zakresie praw i obowiązków studentów.

Jeśli potrzebujesz pomocy, bądź też porady, kontakt z Rzecznikiem jest możliwy za pomocą Centrum Wsparcia Studentów.

Wsparcie dla Studentów

Celem wsparcia psychologicznego studentów z całego kraju Parlament Studentów przygotował m.in. projekt „Strefa komfortu PSRP”. W ramach tej inicjatywy każdy student ma możliwość skorzystania z indywidualnej pomocy online oraz wzięcia udziału w webinariach prowadzonych przez specjalistów. W Projekcie poruszane będą zagadnienia dotyczące m.in., w jaki sposób radzić sobie z lękiem, jak produktywnie wykorzystać czas oraz jakie sygnały mogą świadczyć o złym stanie zdrowia psychicznego zarówno naszego, jak i naszych bliskich. Wejdź i porozmawiaj ze specjalistami!