Praktyczny poradnik architekta krajobrazu - nowość!

Architektura

Kurs doskonalący z zakresu architektury krajobrazu

O kursie

O kursie

Kurs skierowany jest do:

 • absolwentów studiów na kierunku architektura krajobrazu, architektura, gospodarka przestrzenna i innych;
 • osób o minimum średnim wykształceniu posiadających przynajmniej 2-3 letnie doświadczenie z zakresu projektowania obiektów architektury krajobrazu, które chcą poznać praktyczne arkana zawodu architekta krajobrazu, a zwłaszcza dowiedzieć się jak skutecznie pozyskać oraz prawidłowo i z zyskiem wykonać zlecenie zawodowe.

Cel kursu:

 • Zapoznanie uczestników z procedurami prawnymi dotyczącymi pozyskania zlecenia i jego prawidłowego wykonania.
 • Nabycie umiejętności samodzielnego przygotowywania i wyceny ofert oraz przedprojektowych uzgodnień z inwestorem.
 • Poznanie najczęściej występujących pułapek oraz sposobów ich unikania.

Ramowy program zajęć:

 1. Pozyskanie zlecenia, właściwa interpretacja dokumentów przetargowych –2h:
  • Sposoby pozyskania zlecenia i źródła informacji o możliwości pracy (zamówienia prywatne i zamówienia publiczne, przetargi, zapytania ofertowe, oferty częściowe i wariantowe);
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
  • Warunki udziału w postępowaniu przetargowym (brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, konsorcjum firm, pełnomocnictwa, ubezpieczenie).
 2. Sporządzanie i wycena ofert – 2 h:
  • Oświadczenia i dokumenty niezbędne do przedłożenia w postępowaniu przetargowym;
  • Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia (niezbędne dokumenty), uwierzytelnienie doświadczenia zawodowego;
  • Zasady przygotowania ofert i sposoby obliczenia ceny.
 3. Czynności przedprojektowe po uzyskaniu zlecenia – 2 h:
  • Zakres uzgodnień przedprojektowych z inwestorem;
  • Mapa zasadnicza, wypis i wyrys z rejestru gruntów, MPZP, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, warunki techniczne podłączenia mediów.
 4. Zawartość projektu budowlano-wykonawczego – 26 h:
  • Zawartość projektu budowlano-wykonawczego w części graficznej i opisowej;
  • Zakres prac projektowych (rozwiązania konstrukcyjne w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi wykonania robót budowlanych), inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, uzyskanie ekspertyz, opinii i uzgodnień rzeczoznawców;
  • Zagadnienia projektowania niestandardowego (tereny chronione o wybitnych walorach przyrodniczo-kulturowych i ich strefy ochronne, obszary wodne i przywodne, przystosowanie projektu dla osób z niepełnosprawnością;
  • Zakres pracy architekta krajobrazu w celu wykonania przedmiaru robót specyfikacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego.

Organizacja zajęć:

Liczba godzin – 32 godziny lekcyjne.
Zajęcia będą odbywać się w dni powszednie od godziny 18.00, dwa razy w tygodniu w blokach czterogodzinnych (osiem spotkań).

Prowadzący:

Dr inż. Lidia Ozimkowska
Doc. dr inż. Jerzy Wojtatowicz

Czas trwania kursu:

18 XI – 11 XII 2015 r.

Cena kursu:

600 zł/osobę
Wpłaty należy wnosić na konto: 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Informacje i zapisy:

Rektorat WSEiZ, ul. Olszewska 12, tel. 22 825 80 34 lub 35

Rejestracja na kurs rozpoczyna się 3-go sierpnia.
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpłat.
Kurs zostanie uruchomiony pod warunkiem zarejestrowania się przynajmniej 20 uczestników.

Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty w celu podpisania umowy
 • Formularz zgłoszeniowy (pobierz)
 • Dowód wpłaty do wglądu (za całość kursu)

STUDENCI WSEIZ OTRZYMUJĄ 10% ZNIŻKI!!!

Absolwenci otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.