VII Konferencja Naukowo-Techniczna ARCHBUD 2015

VII Konferencja Naukowo-Techniczna ARCHBUD 2015

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Zakopane 15–18 września 2015 r.
Pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego

Szanowni Państwo,
zapraszam do wzięcia udziału w siódmej konferencji naukowej „Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa”, która odbędzie się w dniach 15-18 września 2015 r. w Zakopanem.

Miło nam poinformować, iż konferencja objęta została honorowym patronatem Sz.P. Adama Struzika Marszałka Wojweództwa Mazowieckiego.

Decyzja o nadaniu patronatu

Przedmiot konferencji

Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy współczesnej architektury i budownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

  • pluralizm w architekturze,
  • przyszłość regionalizmu w architekturze doby globalizacji,
  • walory ekonomiczne przestrzeni w projektach architektonicznych,
  • projektowanie, urządzanie i eksploatacja obiektów architektury krajobrazu,
  • problemy ekologii i energooszczędności w budownictwie, nowoczesne technologie materiałowe,
  • problemy kształtowania i obliczania konstrukcji,
  • problemy kształtowania parametrów środowiska wnętrz mieszkalnych i biurowych, instalacje budowlane.

Cel konferencji

  • prezentacja twórczego dorobku architektów i pracowników naukowych, dyskusja o współczesnym kształcie architektury,
  • prezentacja dorobku naukowo-technicznego w zakresie stosowanych oraz nowych technologii w budownictwie.

Udział w konferencji

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno specjalistów i ludzi nauki z kraju i zagranicy, kształcących przyszłych projektantów, jak i czynnie działających architektów, urbanistów, konserwatorów oraz inżynierów budownictwa i konstruktorów. W ramach konferencji wygłoszone będą referaty problemowe (zamówione przez organizatorów) i szczegółowe. Zgłoszone prace szczegółowe, po ocenie przez recenzentów, zostaną zakwalifikowane do przedstawienia w formie referatu lub na sesji plakatowej.

Streszczenia referatów zawierające imiona i nazwiska autorów, miejsce ich zatrudnienia, tytuł referatu oraz treść o objętości nieprzekraczającej jednej strony A4 należy przesłać w terminie do 31.03.2015 r. na adres: archbud@wseiz.pl pocztą elektroniczną.

Teksty prac zostaną ogłoszone w materiałach konferencyjnych (w wersji elektronicznej). Odpowiednio przygotowane wersje będą mogły być opublikowane w czasopiśmie naukowym WSEiZ.

Po konferencji wybrane przez Komitet Naukowy referaty spełniające kryteria naukowe zostaną wydrukowane w recenzowa-nym, punktowanym wydawnictwie Mazowieckiego Biura Planowa-nia Regionalnego w Warszawie – MAZOWSZE Studia Regionalne oraz w recenzowanym i punktowanym miesięczniku INSTAL.
Pełną wersję referatów należy przesłać do 30.06.2015 r. na adres:  archbud@wseiz.pl pocztą elektroniczną.

Wymagania dotyczące formy referatu znajdują się TU .

Do pobrania

Opłaty

Całkowity koszt (brutto) uczestnictwa w konferencji przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym wynosi 1250 zł lub 1450 zł przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym. Uczestnicy mogą dokonywać w/w wpłat w terminie do 29.08.2015 r. na n/w konto ośrodka konferencyjnego lub bezpośrednio w ośrodku.

Wojskowy Zespół Wypoczynkowy REWITA,
34-511 Kościelisko,  ul. St. Nędzy-Kubińca 101
Bank PeKaO S.A. Nr 38 1240 6292 1111 0010 3709 0741
z dopiskiem „ARCHBUD 2015″ i podaniem danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).

Wniesienie opłaty za udział w konferencji ARCHBUD upoważnia do czynnego udziału w równolegle odbywającej się konferencji KRAJ–ART nt. Element szczególny w otoczeniu – znaki czasu i EKOMILITARIS nt. :Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń.

Z poważaniem,
dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska
Dziekan Wydziału Architektury WSEiZ w Warszawie