V Międzynarodowa Konferencja Artystyczno-Naukowa KRAJart 2019

V Międzynarodowa Konferencja Artystyczno-Naukowa KRAJart 2019

International Artistic Scientific Conference KRAJart 2019
ELEMENT SZCZEGÓLNY W OTOCZENIU – ZMIANY

Zakopane 10–13 września 2019 r
Konferencja pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniach 10-13 września 2019 r. w Zakopanem odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Artystyczno-Naukowa KRAJart 2019 na temat ELEMENT SZCZEGÓLNY W OTOCZENIU – ZMIANY.

Przedmiot konferencji

Tematyka konferencji koncentruje się na zmianach zachodzących w otoczeniu człowieka w wyniku jego aktywności w sferze kultury, sztuki i przyrody oraz działań natury, które mogą być postrzegane jako element szczególny otoczenia. Poszukiwania badawcze autorów prac powinny dotyczyć wybranych zagadnień z podanej poniżej listy:

  • pluralizm w architekturze,
  • kształtowanie dzieł architektury (obiekty architektoniczne, drobna forma architektoniczna, wnętrza, wzornictwo),
  • waloryzacja miejsca i obiektu oraz rola estetycznego kształtowania otoczenia,
  • krajobraz kulturowy i problematyka jego ochrony,
  • przenikanie kultur, kultura transgraniczna,
  • kształtowanie żywej materii przyrodniczej,
  • tworzenie dzieł sztuki i ich ekspozycja,
  • kształtowanie otoczenia dzieł sztuki,
  • ekspozycja elementów szczególnych w krajobrazie,
  • wpływ działalności człowieka na walory przyrodnicze i kulturowe.

 

Udział w konferencji

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno ludzi nauki i sztuki z kraju i zagranicy, kształcących przyszłych projektantów, jak i czynnie działających architektów i urbanistów, architektów krajobrazu, architektów wnętrz, grafików i innych artystów sztuk plastycznych. Konferencja jest przewidziana jako forum wymiany myśli i poglądów w oparciu o przedstawione referaty. W trakcie konferencji odbędzie się jednodniowy plener artystyczny. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez recenzentów.

Streszczenia referatów zawierające imiona i nazwiska autorów, miejsce ich zatrudnienia, tytuł referatu oraz treść o objętości nie przekraczającej jednej strony A4 należy przesłać w terminie do 31.03.2019 r. na adres konferencji lub pocztą elektroniczną na adres: kraj-art@wseiz.pl.
Pełne teksty prac zostaną ogłoszone w materiałach konferencyjnych (w formie elektronicznej). Po konferencji wybrane przez Komitet Naukowy referaty spełniające kryteria naukowe zostaną zgłoszone do publikacji w recenzowanych, punktowanych czasopismach naukowych typu MAZOWSZE Studia Regionalne, itp.

Wymagania dotyczące formy referatu znajdują się TU

Do pobrania

Opłaty

Całkowity koszt (brutto) uczestnictwa w konferencji przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym wynosi 1250 zł lub 1450 zł przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym. Uczestnicy mogą dokonywać w/w wpłat w terminie do 25.08.2019 r. na n/w konto ośrodka konferencyjnego lub bezpośrednio w ośrodku.

REWITA WDW Zakopane – Kościelisko
34-511 Kościelisko,  ul. St. Nędzy-Kubińca 101
Nr 38 1240 6292 1111 0010 3709 0741

z dopiskiem „KRAJart 2019” i podaniem danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).

Wniesienie opłaty za udział w konferencji „KRAJart” upoważnia do czynnego udziału w równolegle odbywającej się konferencji ARCHBUD nt. „Problemy współczesnej architektury i budownictwa” i EKOMILITARIS nt. „Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”.

Z poważaniem,
dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska
Dziekan Wydziału Architektury WSEiZ w Warszawie