VI Międzynarodowa Konferencja Artystyczno-Naukowa KRAJart 2023

KRAJart 2023

International Artistic Scientific Conference KRAJart 2023
ELEMENT SZCZEGÓLNY W OTOCZENIU – INTERAKCJE

Zakopane 20–23 września 2023 r.
Konferencja pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika

Partnerzy

BUILDER

IZOLACJE

MATERIAŁY BUDOWLANE

MAZOWSZE STUDIA REGIONALNE

MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniach 20–23 września 2023 r. w Zakopanem odbędzie się Konferencja Artystyczno-Naukowa KRAJart 2023 na temat ELEMENT SZCZEGÓLNY W OTOCZENIU – INTERAKCJE.

Przedmiot konferencji

Tematyka konferencji koncentruje się na wzajemnych oddziaływaniach pomiędzy środowiskiem, jego wybranymi elementami a człowiekiem oraz wytworami jego działań w sferze artystycznej, społecznej i technicznej. Zainteresowaniu podlegają zjawiska widziane zarówno retrospektywnie, jak i w perspektywie krótko lub długookresowej.

Poszukiwania badawcze autorów prac powinny dotyczyć wybranych zagadnień z podanej poniżej listy:

  • Kształtowanie dzieł architektury (obiekty architektoniczne, drobna forma architektoniczna, wnętrza, wzornictwo) z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju
  • Destrukcja krajobrazu kulturowego wybranych rejonów w Polsce i na świecie
  • Człowiek a przestrzeń
  • Projektowanie zdrowej przestrzeni życia, wypoczynku i pracy
  • Wpływ otoczenia na zachowania ludzi, procesy uczenia się oraz dobrostan fizyczny i psychiczny
  • Waloryzacja miejsca i obiektu oraz rola estetycznego kształtowania otoczenia
  • Kształtowanie żywej materii przyrodniczej
  • Tworzenie dzieł sztuki i ich ekspozycja
  • Kształtowanie otoczenia dzieł sztuki
  • Ekspozycja elementów szczególnych w krajobrazie

Udział w konferencji

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno ludzi nauki i sztuki z kraju i zagranicy, kształcących przyszłych projektantów, jak i czynnie działających architektów i urbanistów, architektów krajobrazu, architektów wnętrz, projektantów wzornictwa i innych artystów sztuk plastycznych. Konferencja jest przewidziana jako forum wymiany myśli i poglądów w oparciu o przedstawione referaty. W trakcie konferencji odbędzie się jednodniowy plener artystyczny.

Karty zgłoszenia oraz streszczenia referatów zawierające imiona i nazwiska autorów, miejsce ich zatrudnienia, tytuł referatu oraz treść o objętości nie przekraczającej jednej strony A4 należy przesłać w terminie do 30.04.2023 r. na adres konferencji lub pocztą elektroniczną na adres: kraj-art@wseiz.pl

Pełne teksty prac zostaną ogłoszone w materiałach konferencyjnych (w formie elektronicznej). Po konferencji wybrane przez Komitet Naukowy referaty spełniające kryteria naukowe zostaną zgłoszone do publikacji w recenzowanych, punktowanych czasopismach naukowych typu MAZOWSZE Studia Regionalne, itp.

Wymagania dotyczące formy referatu znajdują się TU

Do pobrania

Opłaty

Całkowity koszt (brutto) uczestnictwa w konferencji przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym wynosi 1200 zł lub 1500 zł przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym. Uczestnicy mogą dokonywać w/w wpłat w terminie do 3.09.2023 r. na n/w konto ośrodka konferencyjnego lub bezpośrednio w ośrodku.

REWITA WDW Zakopane – Kościelisko
34-511 Kościelisko,  ul. St. Nędzy-Kubińca 101
Nr 38 1240 6292 1111 0010 3709 0741

z dopiskiem „KRAJart 2023” i podaniem danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).

Wniesienie opłaty za udział w konferencji „KRAJart” upoważnia do czynnego udziału w równolegle odbywającej się konferencji ARCHBUD nt. „Problemy współczesnej architektury i budownictwa” i EKOMILITARIS nt. „Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”.