II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

28 października 2011 r.

EKOLOGICZNE  PROBLEMY  XXI  WIEKU
Zaprasza Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Wydział Ekologii w Warszawie

Tematyka konferencji

 • bezpieczeństwo ekologiczne i zagrożenia środowiska życia człowieka w XXI wieku
 • zagrożenia, ochrona i gospodarowanie biotycznymi i abiotycznymi zasobami przyrody
 • monitoring i narzędzia badawcze stosowane w ochronie środowiska przyrodniczego
 • przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju
 • wpływ antropopresji na stan środowiska
 • zagrożenia ekologiczne związane z przemysłem rolno-spożywczym
 • zagrożenia i perspektywy ochrony różnorodności biologicznej
 • flora i fauna obszarów chronionych
 • inwazje biologiczne
 • problemy i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • turystyka a ochrona środowiska
 • edukacja ekologiczna

Języki konferencji i publikacji materiałów:  polski, rosyjski, angielski

Miejsce obrad

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Warszawa, ul Rejtana 16

Komitet Naukowy

 • prof. dr hab. inż. Jan Misiak (przewodniczący)
 • doc. dr inż. Jan Cetner
 • prof. dr hab. Marek Degórski
 • doc. dr Kazimierz Dyguś

 • doc. dr inż. Marek Gromiec
 • doc. dr Wojciech Jędryczkowski
 • doc. dr Monika Madej
 • prof. dr hab. Yevgeny Mediokritsky
 • prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
 • prof. dr hab. inż. Józef Mosiej
 • prof. dr hab. Krzysztof Opaliński
 • prof. dr hab. Jan Pachecka
 • prof. dr Oleg Nikołajewicz Rusak
 • prof. dr hab. Jerzy Solon
 • dr Piotr Tomaszewski
 • prof. dr hab. Grażyna Wasiak
 • doc. dr inż. Jerzy Wojtatowicz

Komitet Organizacyjny

 • doc. dr Kazimierz Dyguś (przewodniczący)
 • doc. dr Wojciech Jędryczkowski (z-ca przewodniczącego)
 • dr Piotr Tomaszewski (dziekan Wydziału Ekologii)
 • inż. Dorota Pastuszka (kierownik Dziekanatu Ekologii)

 • mgr Grzegorz Malec (kierownik Działu Marketingu i  Współpracy Międzynarodowej)
 • mgr Tomasz Zarzycki (kierownik Działu Nauczania)
 • mgr Grażyna Kwitkiewicz (Kwestura)

Ważne terminy

 • zgłoszenie uczestnictwa – do 31.03.2011 r.
 • nadesłanie streszczenia do druku – do 30.04.2011 r.
 • komunikat nr 2 – do 31.05.2011 r.
 • wniesienie opłaty konferencyjnej – do 31.07.2011 r.
 • komunikat nr 3 – do 30.09.2011 r.
 • nadesłanie pełnych tekstów prac do publikacji – do 28.10.2011 r.

Streszczenie prezentacji

Streszczenia prezentacji Prosimy o przygotowanie streszczeń referatów w celu publikowania ich w materiałach konferencyjnych.

Teksty o objętości 2000-2500 znaków – opracowane w formacie  MS Word (czcionka: Times New Roman CE 12 pkt, rozmiar strony: A4)– należy przesłać w wersji elektronicznej e-mailem lub na płycie CD

Opłaty

Opłata wpisowa (Obejmuje m.in. druk materiałów konferencyjnych, monografii oraz lunch i kawę)

 • studenci, doktoranci – 200 zł,
 • pozostali uczestnicy – 400 zł.

Zakwaterowanie

Hotel Reytan – ok. 270 za dobę
Hotel Politechniki Warszawskiej – ok. 140 za dobę
Opłatę za zakwaterowanie uczestnicy konferencji dokonują samodzielnie

Adres Komitetu Organizacyjnego

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania,  Wydział Ekologii
02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14
„Konferencja EP-21”

Kontakt

Telefony:

22 825 63 21  (Dziekanat WE)
603 662 620  (K. Dyguś); 605 265 448  (W. Jędryczkowski)

e-mail:   konferencja@wseiz.pl