ZESPÓŁ Z WSEIZ WYRÓŻNIONY WE FRANCJI

ZESPÓŁ Z WSEIZ WYRÓŻNIONY WE FRANCJI

IMG 7342

Miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu urbanistyczno-architektonicznego Art Urbain 2016/2017 wyróżnienie w kategorii „Jakość życia społecznego” otrzymała praca zatytułowana „À la frontière de trois cultures” („Na granicy trzech kultur”) opracowana przez zespół z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie pod kierunkiem mgr inż. Magdaleny Wrzesień w składzie: inż. arch. Kamil Melaniuk, inż. arch. Tomasz Jakubowski.

Francuskie stowarzyszenie Sèminaire Robert Auzelle, afiliowane przy Ministère du Logement et de l’Habitat durable (Ministerstwo Mieszkalnictwa i Zrównoważonego Rozwoju) zrzesza urbanistów-praktyków oraz przedstawicieli środowiska naukowego z dziedziny planowania przestrzennego działa na rzecz upowszechniania i promocji dobrych praktyk z zakresu projektowania urbanistycznego w środowisku akademickim, w szczególności poprzez organizację corocznego międzynarodowego konkursu urbanistyczno-architektonicznego Art Urbain. Konkurs adresowany jest do interdyscyplinarnych zespołów wykładowców/dydaktyków i studentów z całego świata i zachęca do przedstawienia propozycji rozwiązań problemów urbanistycznych w wybranych lokalizacjach, przy uwzględnieniu lokalnego kontekstu oraz przy zwróceniu szczególnej uwagi na jakość architektoniczną przyjętych rozwiązań, wspieranie rozwoju życia społecznego i poszanowanie środowiska.

Serdecznie gratulujemy!

 

Opis projektu:

Projekt dotyczy terenu nadrzecznego, transgranicznego położonego we Włodawie, 14-tysięcznym mieście graniczącym z Białorusią i Ukrainą. Granicę państw wyznacza rzeka Bug, która wraz z dopływem – Włodawką, tworzy rozległą, niemal niezurbanizowaną dolinę. Dwa dawne mosty na Bugu, zniszczone jeszcze w czasie II wojny światowej, nie zostały odbudowane, brakuje także przejścia granicznego.

Cała dolina w granicach miasta znajduje się na obszarze Natura 2000 i za wyjątkiem ogródków działkowych nie jest użytkowana. Przeważające tutaj w przeszłości łąki i pastwiska uległy sukcesji wtórnej, zaś jedyny częściowo zabudowany i niezagrożony powodzią obszar doliny – rejon dawnej kaflarni, zwany potocznie Starą Kaflarnią, jest opuszczony i nieużytkowany od lat 90 XX wieku. 

Historyczna zabudowa miasta skupiona jest wzdłuż korony skarpy, gdzie koncentruje się życie społeczne miasta i zlokalizowane są główne przestrzenie publiczne. Tutaj też występują najważniejsze dominanty urbanistyczne miasta, będące jednocześnie zabytkami architektonicznymi, świadczącymi o wielokulturowej przeszłości miasta (cerkiew, zespół synagogalny oraz kościół z klasztorem).

Obszar projektu to 10-hektarowy fragment międzyrzecza na odcinku do Starej Kaflarni aż do ujścia Włodawki do Bugu. Zwrócenie miasta „frontem do rzeki” i wydobycie jego nadrzecznego charakteru poprzez wykreowanie nadrzecznych przestrzeni publicznych o zróżnicowanym programie użytkowania (muzeum plenerowe, bookspace, dancefloor, plaża, wypożyczalnia kajaków i rowerów, wielofunkcyjny plac miejski) oraz włączenie ich w istniejący systemem przestrzeni publicznej centrum miasta to kluczowe założenie projektowe. Istota rozwiązań projektowych wynika z ducha idei zrównoważonego rozwoju, stąd też propozycje projektowe uwzględniających aspekty społeczne, przyrodnicze, kulturowe, ekonomiczne i przestrzenne. Prowadzenie projektu wokół tematu rozwoju przestrzeni publicznych, jakości i tożsamości, stało się ogniwem łączącym wymienione powyżej wątki.

W celu poprawy efektywności ekonomicznej całego przedsięwzięcia z jednej strony, z jednoczesnym wyjściem na przeciw oczekiwaniom mieszkańców z drugiej, projekt zakłada rewitalizację Starej Kaflarni, w tym wprowadzenie i koncentrację funkcji komercyjnych (hotel, mała gastronomia, sale konferencyjne, centrum kreatywności). Ponadto w ramach dążenia do przywrócenia wielokulturowego charakteru miasta, a także rozwoju ruchu turystycznego w mieście i regionie, przewidujemy realizację przeprawy mostowej na Bugu oraz budowę pieszo-rowerowego przejścia granicznego.

Za szczególnie istotny element projektu uznajemy stworzenie i urządzenie ogólnodostępnych nadrzeczych terenów zieleni oferujących przyrodniczo nieinwazyje funkcje sportowo-rekreacyjne. Proponujemy spójny system ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych, ścieżek zdrowia i systemu dróg rowerowych połączonych z trasą Green Velo, a także takie elementy programowe jak punkty widokowe, wieżę widokową, pomosty, kładki, zejścia do wody, miejsca obserwacji przyrody i elementy małej architektury. Wszystko zaprojektowane z poszanowaniem i wykorzystaniem istniejących walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.

Ze względu na istniejące wartości przyrodnicze i położenie na terenie prawnie chronionym w projekcie zaproponowano rozwiązania poprawiające stan i funkcjonowanie ekosystemów wodnych i od wody zależnych. Konsekwencją tego, zgodnie z zaleceniami dyrektywy ptasiej, jest dążenie do odtworzenia półnaturalnych zbiorowisk roślinnych łąk i pastwisk. Poza tym przewidziano renaturyzację fragmentu doliny rzeki Włodawka, m.in. poprzez włączenie istniejącego stawu w koryto rzeki, poszerzenie koryta, czy wprowadzanie wyłącznie gatunków rodzimych roślin i likwidacja gatunków inwazyjnych.

Udostępnij wpis:

28 kwietnia 2017