REKRUTACJA NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE ERASMUS - TERMIN PRZEDŁUŻONY DO 10.06.2013

REKRUTACJA NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE ERASMUS - TERMIN PRZEDŁUŻONY DO 10.06.2013

 Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje, że studenci WSEiZ mają w tym roku możliwość dofinansowania wyjazdu na 3 miesięczne praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus . Program LPP – Erasmus Praktyki jest szansą dla ambitnych studentów WSEiZ,  którzy dzięki wyjazdowi chcą zdobyć doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie studiów.

Zasady wyjazdu na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus w 2013 roku.

Informacje ogólne
WSEiZ uczestniczy w programie staży zagranicznych dla studentów: Erasmus Praktyki.    W programie Erasmus można wyjechać na praktykę studencką do zagranicznej instytucji nieakademickiej, na przykład do: przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit, muzeum, biblioteki, szpitala. Instytucja, w której student odbywa praktykę, musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus. Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych  – będzie dawała możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).
           

Praktyka nie może być realizowana w:
•    instytucjach Unii Europejskiej,
•    instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej,
•    placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus:
•    27 krajów Unii Europejskiej,
•    3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
•    kraj kandydujący: Turcja.

Podział miejsc
W roku akademickim 2012/2013 WSEiZ dysponuje środkami na sfinansowanie  2 trzymiesięcznych staży.

Termin praktyk
Praktyki w ramach programu Erasmus trwają  3 miesiące i powinny odbyć się w okresie      01 czerwca 2013 – 30 września 2013. Praktyka nie może trwać krócej niż 3 miesiące.


Kto może brać udział w programie
•    Osoba odbywająca staż musi posiadać status studenta. Na staż nie mogą wyjechać studenci korzystający z urlopu dziekańskiego oraz urlopowani w inny sposób.
Wyjazdy na praktyki zagraniczne powinny odbywać się po pierwszym roku studiów licencjackich lub inżynierskich i  po pierwszym semestrze studiów II stopnia (magisterskich) . Decydując się na udział w programie student musi wziąć pod uwagę konieczność obrony pracy licencjackiej/inżynierskiej nie wcześniej niż po powrocie z praktyk (aby zachować status studenta). Udział w programie praktyk Erasmus nie może wydłużyć czasu studiów.


Etapy organizowania wyjazdu na praktykę w ramach programu Erasmus w WSEiZ


1.  Poszukiwanie instytucji goszczącej
Studenci zainteresowani wyjazdem na praktyki samodzielnie poszukują ofert stażu za granicą.
Wyjazdy na praktyki są nowym działaniem w programie Erasmus – z tego powodu nie powstały jeszcze uczelniane i ogólnopolskie bazy potencjalnych praktykodawców. Aktualnie w większości uczelni student znajduje samodzielnie miejsce praktyki zagranicznej.
Na tym etapie student powinien przygotować zapytanie o możliwość odbycia praktyki do przyszłego praktykodawcy i rozesłać je do firm, które działają w obszarach zgodnych z danym kierunkiem studiów.

W trakcie poszukiwań, korzystajmy zarówno z kontaktów własnych (np. nawiązanych podczas wcześniejszych wyjazdów zagranicznych), jak i kontaktów rodziny i znajomych (być może wujek przedsiębiorca pomoże w znalezieniu kontaktu? A może ktoś ze znajomych odbył praktykę w zagranicznej instytucji zainteresowanej w przyjmowaniu praktykantów?) oraz nauczycieli akademickich na macierzystym wydziale (być może pracownicy naukowi uczelni  mają możliwość pomocy w nawiązaniu kontaktu?)

 Zdecydowawszy się na kraj docelowy (nie wiemy jeszcze dokładnie, w jakiej instytucji, ale jesteśmy przekonani, że jeśli praktyka, to tylko w Niemczech), wyszukajmy w Internecie kilkanaście lub kilkadziesiąt firm o odpowiadającym nam profilu i prześlijmy do nich elektroniczne zapytania (zapytania do dużych firm najlepiej kierować bezpośrednio do działów personalnych lub osób odpowiedzialnych za praktyki). Nastawmy się, że proces ten będzie przypominał nieco przysłowiowe poszukiwanie pracy – być może otrzymamy odpowiedź tylko na kilka zapytań – nie poddawajmy się jednak po pierwszych niepowodzeniach. Szanse znalezienia praktyki rosną wraz z ilością wysłanych zapytań!
 
Można spojrzeć na stronę internetową programu Erasmus: www.erasmus.org.pl
Skorzystaj z informacji zamieszczonych w ankietach byłych stypendystów (Informacje dla studentów – Giełda Informacji Studentów Erasmusa – wyjazdy na praktykę) – być może któryś z nich odbył praktykę w instytucji, która okaże się dla Ciebie interesująca?
Można zajrzeć także na strony Europejskich Służb Zatrudnienia www.eures.europa.eu lub www.eures.praca.gov.pl gdzie dużo pracodawców poszukuje pracowników- może będą chcieli także stażystę…


 Po nawiązaniu kontaktu z potencjalną instytucją goszczącą student zwraca się do niej z prośbą o uzupełnienie i przesłanie Letter of Intent  (Listu intencyjnego). Dokument ten stanowi deklarację gotowości przyjęcia studenta WSEiZ na praktyki w ramach programu Erasmus.
Student nawiązuje bezpośredni kontakt z wybraną instytucją, aby móc spełnić jej ewentualne wymogi rekrutacyjne i uzyskać porozumienie, co do swojego przyjazdu na praktykę. Innym sposobem znajdowania miejsca praktyk może być, np. korzystanie z kontaktów posiadanych przez pracowników naukowych z macierzystego kierunku.
Wyjeżdżając na praktykę, należy być świadomym, że jest to praca przez 3 miesiące, 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie bez taryfy ulgowej na urlop. Praktyka to nauka zawodu, do której należy się przyłożyć i potraktować ją poważnie. Opinia pracodawcy zaważy na pozytywnym zaliczeniu praktyki.


Wyjazd na praktyki zagraniczne to nie tylko świetny sposób, aby zdobyć doświadczenie zawodowe w środowisku międzynarodowym czy też referencji i cennych kontaktów. To również możliwość pogłębienia i wykorzystania wiedzy uzyskanej na studiach, ale przede wszystkim – możliwość rozwoju umiejętności językowych, poznanie kultury kraju, zwyczajów panujących w środowisku pracy i zamieszkania.


Zgodnie z zasadami programu Erasmus instytucja przyjmująca na praktykę może, ale nie musi, wypłacać studentowi dodatkowe wynagrodzenie.
Praktyka powinna odbyć się w okresie 01 czerwca -30 września 2013.


Wszystkie strony zaangażowane w udział w programie Erasmus – Praktyki: organizacja wysyłająca, organizacja przyjmująca oraz beneficjent – zobowiązane są do działania wg kryteriów Karty jakości ERASMUS ( Quality Card Erasmus )
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Współpracy Międzynarodowej w pokoju 5 w siedzibie Uczelni na ul. Wawelskiej 14, tel. 22 8753021 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (p. Grzegorz Malec)


2. Rekrutacja
W terminie do 10 czerwca 2013 studenci chcący wyjechać na praktyki, powinni złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej następujące dokumenty:
1.    Zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen ze studiów z poprzedniego roku akademickiego
2.    Dokument poświadczający dobrą znajomość języka obcego (certyfikat lub opinia lektora języków obcych)
3.    CV i list motywacyjny opisujący plany i oczekiwania kandydata odnośnie stażu w języku polskim
4.    List Intencyjny podpisany przez partnera zagranicznego – organizację przyjmującą na staż

Komisja rekrutacyjna w składzie: Pani Prorektor Monika Madej, Koordynator uczelniany programu Erasmus Grzegorz Malec, pracownik działu prawnego Rafał Karski wyłoni spośród złożonych podań 2 osoby z najwyższą średnią ocen – beneficjentów programu praktyk Erasmus. W przypadku większej liczby prawidłowych podań, pozostałe osoby zostaną wpisane na listę rezerwową .


3. Training Agreement – porozumienie o programie praktyk, umowa z uczelnią.
Każdy student, wybrany jako beneficjent programu praktyk Erasmus, zobowiązany jest przygotować we współpracy z organizacją przyjmującą i koordynatorem Erasmusa Training Agreement czyli porozumienie o programie praktyk. Dokument ten określa zadania, jakie student będzie realizował w trakcie praktyki, umiejętności, jakie powinien posiąść oraz sposoby oceny jego pracy. Training Agreement musi zostać zatwierdzony przez instytucję goszczącą i koordynatora Erasmusa przed wyjazdem studenta na praktyki. Ewentualne zmiany programu praktyk wymagają pisemnej zgody wszystkich trzech stron (student, uczelnia, instytucja przyjmująca). Student niezwłocznie powiadomi uczelnię o takich zmianach, przesyłając zaktualizowany TA.


Wysokość stypendium zależy od kraju wyjazdu i waha się ok  400-480 euro na każdy miesiąc pobytu.


Warunkiem wyjazdu i wypłaty grantu jest podpisanie umowy cywilno-prawnej pomiędzy WSEiZ a beneficjentem (2 tygodnie przed planowanym terminem wyjazdu). Umowa określa obowiązki stron, kwotę finansowania oraz warunki rozliczenia stażu.
Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków, uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne oraz wykupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.


Przed podpisaniem umowy student przedkłada:
•    Training Agreement podpisany przez instytucję goszczącą, WSEiZ oraz studenta
•    Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
•    dowód osobisty
•    dokument bankowy potwierdzający posiadanie przez studenta rachunku bankowego na swoje nazwisko
•    kopię Letter of Intent


4. Finansowanie stażu
Przekazanie środków na rachunek bankowy beneficjenta odbędzie się po przesłaniu  potwierdzenia przyjazdu na miejsce odbywania stażu (Confirmation of Arrival – Placement) na adres BWZ. Wyjeżdżający studenci proszeni są o zabezpieczenie finansowe na okres pierwszych 2-3 tygodni pobytu za granicą. Grant studencki programu Erasmus przeznaczony jest na dofinansowanie kosztów podróży, ubezpieczenia, zakwaterowania i utrzymania za granicą.


Za organizację podróży i zakwaterowania odpowiada student. Często organizacja przyjmująca udostępnia beneficjentom oferty zakwaterowania. W innych praktycznych kwestiach pomoc będzie udzielana przez instytucję przyjmującą, głównie przez mentora/osobę kontaktową, która  będzie pomagać studentom w integracji w przedsiębiorstwie i monitorowaniu przebiegu praktyk. Instytucja przyjmująca udziela w szczególności pomocy w znalezieniu zakwaterowania, a w razie możliwości sama je zapewnia..


5. Sprawozdanie końcowe
W ciągu 7 dni od daty zakończenia praktyki student przedłoży w BWZ następujące dokumenty:
1.    zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzające zrealizowanie programu praktyki wraz z jej oceną oraz rzeczywisty czas trwania praktyki (data rozpoczęcia i zakończenia praktyki).
2.    sprawozdanie z praktyki oraz
3.    wypełni ankietę stypendysty Erasmusa on-line według wzoru i w formie wymaganej przez Biuro Współpracy z Zagranicą  WSEiZ i Narodową Agencję.  


Na podstawie przekazanych dokumentów BWZ wyliczy i przekaże studentowi ostatnią ratę stypendium.
Odbycie praktyki zostanie zaliczone jako odbycie praktyki obowiązkowej, a także wpisane przez uczelnię do Suplementu do Dyplomu. Ocena i zaliczenie odbytych praktyk będzie dokonywana na podstawie sprawozdań studentów i informacji otrzymanych od instytucji przyjmującej.


Załączniki do tekstu:

  1. List intencyjny / Letter of Intent
  2. Porozumienie o programie praktyk/ Training Agreement
  3. Karta jakości ERASMUS/ Quality Card ERASMUS

Udostępnij wpis:

29 maja 2013