XVIII FESTIWAL NAUKI 2014

XVIII FESTIWAL NAUKI 2014

IMG 7342

W dniach 19-28 września 2014 r. odbędzie się w Warszawie XVII Festiwal Nauki. Po raz kolejny w tym popularnonaukowym wydarzeniu weźmie udział Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Z tej okazji Uczelnia zaprasza na zajęcia warsztatowe oraz wykłady otwarte połączone z dyskusją panelową w zakresie Zdrowia i Medycyny, Biologii, Techniki i Technologii oraz Sztuki. Festiwal w WSEiZ będzie znakomitą okazją do tego, by odczarować naukę i stworzyć sytuację, w której naukowcy mogą spotkać się z szerszą publicznością i zarazić ją swoim entuzjazmem i wiedzą.

PROGRAM:

1. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Rejtana 16, Warszawa

TERAPIA PERSONALIZOWANA

doc. dr hab. Piotr Tomaszewski, 2014.09.19, 17:30 (klub – czas trwania 90 minut)

Dlaczego nie reagujemy jednakowo na zastosowane leczenie? Czym może grozić nieuwzględnienie specyfiki naszego organizmu w toku leczenia? Czy terapia personalizowana stanie się codziennością „medycyny jutra”? Wykład połączony z dyskusją panelową pozwoli na zrozumienie genetycznych i pozagenetycznych uwarunkowań osobniczego zróżnicowania mechanizmów reakcji naszego organizmu na leczenie oraz konsekwencji tego zjawiska dla skuteczności i bezpieczeństwa terapii. Wprowadzeni w podstawy tego interesującego zagadnienia zastanowimy się dlaczego zalecana standardowo dawka określonego leku u pacjentów o tej samej płci, wieku, masie ciała, kondycji ogólnej może niekiedy okazać się dawką zbyt niską w innych przypadkach natomiast dawką zbyt wysoką, i co może z tego wynikać dla zdrowia pacjenta. Przeanalizujemy nie tylko konsekwencje terapeutyczne, ale także społeczne i ekonomiczne nieuwzględniania osobniczej specyfiki reakcji na leczenie. Rozszyfrujemy tajemnicze symbole genów, enzymów, nośników i receptorów charakteryzujące indywidualny profil naszego organizmu, którego poznanie pozwala określić czy jesteśmy np. „szybkim”, czy też „wolnym metabolizerem” określonego leku i co to dla nas w praktyce oznacza. Zastanowimy się nad innymi aspektami medycyny personalizowanej.

2. Terenowa Stacja Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ, ul. Klaudyńska 33, Klaudyn-Laski

DZIKIE GATUNKI W EKOSYSTEMACH MIEJSKICH

doc. dr Piotr Mędrzycki, 2014.09.20, 09:00 (spotkanie weekendowe – czas trwania 120 minut)

Tematem zajęć będzie rola dzikich gatunków w ekosystemach miejskich. W oparciu o koncepcję Miasta Różnorodnego Biologicznie (BioDiverCity) – miasta, projektowanego tak, aby mogły istnieć w nim stabilne i odporne układy biologiczne.

Jest to ważne i dla gatunków i dla miasta.  Niektóre z  ich funkcji  mają krytyczne znaczenie społeczne i ekonomiczne: łagodzenie klimatu, gospodarowanie wodami opadowymi itp. Miasto pozbawione żyjących w nim gatunków traci wydolność ekonomiczną i przestaje nadawać się do zamieszkania przez ludzi, m.in. dlatego, że choroby alergiczne i autoimmunologiczne są skorelowane z zanikającą różnorodnością rzadkich grup dzikich roślin.

Przetrwanie przynajmniej części gatunków w Mieście Różnorodnym Biologiczne będzie możliwe dzięki istnieniu celowo zaprojektowanych stref ochrony i wykorzystania różnorodności biologicznej – lasów , parków, skwerów,  zieleni przyulicznej, zielonych dachów i ścian, tworzonych  i pielęgnowanych tak, by utrzymały jak najliczniejsze zespoły gatunków.

Wymaga połączenia tradycyjnej wiedzy o uprawie roślin i zachowaniach zwierząt z najnowocześniejszą wiedzy z zakresu ekologii stosowane – wykorzystanie danych i modeli ekologicznych do projektowania urbanistycznego, architektonicznego, wnętrz, projektowania przedmiotów i procesów toczących się w mieście.

W czasie zajęć warsztatowych  przeprowadzone zostaną  proste analizy bogactwa gatunkowego  na trawnikach i w dobrze zachowanych, bogatych zbiorowiskach łąkowych oraz zostaną zaprezentowane sposoby projektowania i urządzania miniaturowych zielonych Ogrodów Różnorodnych Biologicznie w naszym najbliższym otoczeniu.

3. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Rejtana 16, Warszawa

RÓŻNORODNOŚC BARW I KSZTAŁTÓW W ŚWIECIE OWADÓW

dr Dawid Marczak, 2014.09.22, 17:30 (klub – czas trwania 90 minut)

Owady to najliczniejsza grupa organizmów zwierzęcych żyjących obecnie na ziemi. Szacuje sie że jest ich ponad 1 000 000 000 gatunków. Wiele z nich to zwierzęta mikroskopijne, trudne do zauważenia gołym okiem, inne to olbrzymy dorastające do kilkunastu centymetrów długości. Owady żyją we wszystkich środowiskach i na wszystkich kontynentach. Każdy gatunek jest w swoisty sposób przystosowany do innego stylu życia. Podczas spotkania poznasz jak owady przystosowały sie do życia w środowisku wodnym, a w jaki sposób biegają po rozgrzanych piaskach pustyni. W jaki sposób powstają barwy u owadów i do czego one służą. W jaki sposób owady mogą za pomocą kolorów zmylić, a czasem wręcz ogłupić drapieżnika. Dowiesz sie także czy każdy owad ma cztery skrzydła i takie same odnóża. Po co jelonkom są ich „rogi”? Zobaczysz całą gamę owadów z przedziwnymi wyrostkami na ciele, nieraz utrudniającymi im normalne życie, ale czego się nie robi żeby zdobyć wybrankę serca. Spotkanie będzie ilustrowane barwnym materiałem multimedialnym oraz spreparowanymi okazami egzotycznych i krajowych owadów.


4. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Rejtana 16, Warszawa

ODNAWIALNE I NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII

dr inż. Jarosław Osiak, 2014.09.23, 17:30 (klub – czas trwania 90 minut)

Wzrost liczebności populacji ludzkiej współistniejący z wysoką dynamiką rozwoju technologicznego, rosnącymi aspiracjami cywilizacyjnymi społeczeństw oraz promowanym ze względów ekonomicznych wzrostem konsumpcji generuje dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na energię. Widmo kryzysu energetycznego spowodowanego wyczerpywaniem się zasobów nieodwracalnych źródeł energii potęguje niepokój co do dalszych perspektyw rozwojowych ludzkości. W tych warunkach niezwykle istotne staje się poszukiwanie i wdrażanie nowych technologii pozyskiwania energii z wykorzystaniem odnawialnych i niekonwencjonalnych jej źródeł. Jakie są szanse rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na świecie, w Europie i w Polsce? Jakimi technologiami pozwalającymi na uzyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych dysponujemy? Jakie są zalety, a jakie wady pozyskiwania energii słonecznej, energii wiatru, energii wody płynącej oraz energii geotermalnej? Dlaczego tak ważne w Polsce jest wykorzystanie w celach energetycznych biogazu, biomasy, biopaliw ciekłych oraz osadów ściekowych? Jakimi niekonwencjonalnymi źródłami energii dysponujemy? Czym jest gaz i olej łupkowy, i czy warto eksploatować ich złoża? Czy warto inwestować w wykorzystanie OZE, i jak się to ma do perspektyw rozwoju energetyki konwencjonalnej i atomowej? Czym jest energetyka rozproszona (lokalna)? Na te i wiele innych pytań poznasz odpowiedzi podczas wykładu połączonego z dyskusją panelową.

5. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Rejtana 16, Warszawa

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – NOWA FILOZOFIA OLIMPIJSKA

prof. dr hab. inż. Wojciech Zabłocki, 2014.09.24, 17:30 (klub – czas trwania 90 minut)

Na III Światowej Konferencji w 1999  roku w Rio MKOl  przystąpił do programu UNCED , który zawarty został w tzw. Agendzie 21, określającej zasady „zrównoważonego rozwoju”. Do przyjęcia Agendy 21 zachęcone zostały Federacje Sportowe i Narodowe Komitety Olimpijskie.   Obiektywna analiza przeprowadzonych Igrzysk Olimpijskich wykazuje, że w wielu punktach nie przystają one do zasad zrównoważonego rozwoju.  W celu ograniczenia szkodliwych efektów  Igrzysk, prowadzone są konkretne działania na wielu polach. Odnośnie nowych inwestycji lansowana jest zasada: ograniczaj-użytkuj ponownie-przetwarzaj . Obiekty starają się wykorzystywać źródła energii odnawialnej, słonecznej, wiatrowej, geo-termalnej; budują zbiorniki wody deszczowej do zraszania i toalet; starają zapewnić jak najwięcej wentylacji naturalnej i światła dziennego, starają się używać materiały energo-oszczędne przy ich produkcji, minimalizować transport indywidualny, promować transport zbiorowy.  Igrzyska Olimpijskie w Londynie w 2012 roku dały przykład, w jaki sposób można budować duże obiekty sportowe jako tymczasowe, przenośne; jak można zmieniać ich przeznaczenie i redukować wielkość – a przy tym budować obiekty potrzebne dla polepszania życia mieszkańców po Igrzyskach, tzw. spuścizna olimpijska (legacy).  Nowe obiekty sportowe powinny  harmonizować z naturalnym lub stworzonym przez ludzi środowiskiem. Dotyczy to szczególnie takiego projektowania zimowych obiektów olimpijskich, aby nie stanowiły dysonansu w krajobrazie górskim.


6. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Rejtana 16, Warszawa

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

dr inż. Edward Kołakowski, 2014.09.25, 16:00 (klub młodzieżowy – czas trwania 120 minut)

Kształt, funkcjonalność, klimat barwny, przestrzeni publicznej ma ogromne znaczenie w organizacji życia społecznego.  Właściwie ukształtowane wnętrza urbanistyczne i architektoniczne: place, ulice, otwarcia, krajobraz miejski, wnętrza budynków użyteczności publicznej a nawet place zabaw dla dzieci i młodzieży to miejsca spotkań mieszkańców identyfikujących się z miastem i miejscem do którego się zawsze powraca.

Posiadamy ogromną ilość pięknych założeń urbanistycznych, które związane są z układami historycznymi. Gorzej jest z estetycznymi miejscami, gdzie można uprawiać sport, jeździć na rowerze, na rolkach i deskorolkach itd.

Wydaje się, że większość naszych współczesnych realizacji zagospodarowania przestrzeni, na podstawie opracowań Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w coraz większym stopniu zaczynają przypominać układy zwykłych podziałów geodezyjnych, na których w sposób bardziej lub mniej przypadkowy powstaje architektura. Jednym z najważniejszych elementów staje się źle interpretowany czynnik ekonomiczny – maksymalne wykorzystanie terenu pod względem intensywności zagospodarowania działki.

O możliwościach Twojego wpływu na klimat miejsca, o problemach związanych z projektowaniem i realizacją otaczającej Cię przestrzeni publicznej, dowiesz się na krótkim wykładzie gdzie pokazane będą przykłady z innych krajów oraz na zajęciach warsztatowych polegających na zaprojektowaniu wybranego przez Ciebie tematu.

Jeśli nie będziesz potrafił wszystkiego namalować i narysować, możesz liczyć na pomoc prowadzącego, który pokaże ci sposób ilustracji tego co sobie wyobrażasz.

Udostępnij wpis:

15 września 2014