WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA BARDZO DOBRZE OCENIONY W RAPORCIE PKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA BARDZO DOBRZE OCENIONY W RAPORCIE PKA

IMG 7342

Jak wynika z treści raportu, Wydział Zarządzania WSEIZ w pełni spełnia wszystkie kryteria oceniane przez PKA, tj.: Zgodność działania jednostki z misją i strategią rozwoju uczelni; Funkcjonowanie i doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia; Efektywność polityki kadrowej realizowanej w jednostce; Zapewnienie rozwoju bazy dydaktycznej i naukowej zgodnie ze strategią rozwoju jednostki; Współdziałanie z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym, współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami akademickimi i naukowymi; Funkcjonowanie systemu wsparcia studentów i doktorantów; Jakość kształcenia na studiach podyplomowych.

– Analiza dokumentacji prac organów Uczelni i Wydziału oraz przeprowadzone w trakcie wizytacji rozmowy pozwalają stwierdzić, iż Wydział Zarządzania WSEiZ posiada procedury stanowiące podstawę dla efektywnego projektowania, zatwierdzania i okresowego przeglądu programów kształcenia na studiach I i II stopnia – czytamy w raporcie przygotowanym przez PKA.

Polska Komisja Akredytacyjna wysoce pozytywnie oceniła m.in. uczestnictwo w procesie podnoszenia jakości kształcenia szerokiego grona przedstawicieli rynku pracy oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia. Doceniona została także polityka kadrowa w naszej Uczelni, o czym mają świadczyć awanse naukowe zatrudnionych na Wydziale pracowników oraz ich liczne publikacje w renomowanych wydawnictwach.

Eksperci PKA zwrócili również uwagę na wysoką jakość oferowanych przez Wydział Zarządzania WSEiZ studiów podyplomowych, za przykład podając fakt przygotowywania do uzyskania certyfikatu CREE (Centre for Registration of European Ergonomists) – w całej Europie certyfikat ten posiada 450 osób, a w Polsce 9 z czego 6 stanowią absolwenci WSEiZ.

Wśród dobrych praktyk wymieniono konstrukcję programów nauczania w sposób gwarantujący połączenie teorii z praktyką, oferowanie studiów anglojęzycznych, obejmowanie studentów i absolwentów największym europejskim badaniem dot. Edukacji i kariery zawodowej (Trendence Graduate Barometer Europe), nawiązywanie kontaktów ze stowarzyszeniami pracodawców oraz oferowana słuchaczom studiów możliwość uzyskania Europejskiego certyfikatu ergonomii.

Niniejszy raport będzie podstawą do nadania przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny instytucjonalnej dla Wydziału Zarządzania WSEiZ.

Na Wydziale Zarządzania prowadzone są studia na następujących kierunkach:

Udostępnij wpis:

28 lipca 2016