WSEIZ NAJBARDZIEJ INNOWACYJNĄ I KREATYWNĄ UCZELNIĄ W POLSCE W TWORZENIU PERSPEKTYW ZAWODOWYCH

WSEIZ NAJBARDZIEJ INNOWACYJNĄ I KREATYWNĄ UCZELNIĄ W POLSCE W TWORZENIU PERSPEKTYW ZAWODOWYCH

IMG 7342

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie znalazła się w gronie 6 uczelni wyróżnionych w konkursie na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”.

Potwierdza to pozycję naszej Uczelni jako posiadającej najlepsze narzędzia oraz projekty poprawiające status naszych absolwentów na rynku pracy, a także realizującej adekwatne do rynku pracy programy studiów, dzięki którym możemy kształcić dobrych specjalistów, poszukiwanych przez pracodawców.

WSEiZ monitoruje wymagania pracodawców wobec absolwentów korzystając z dwóch narzędzi:

Rad Pracodawców utworzonych przy każdym z Wydziałów WSEiZ;

badań oczekiwań pracodawców.

Celem Rad Pracodawców jest kształtowanie atrakcyjnej oferty edukacyjnej Uczelni, dostosowanej do rzeczywistych wymogów rynku pracy, budowanie wysokiej kultury jakości kształcenia oraz kreowanie warunków do rozwijania wzajemnych kontaktów biznesowych pomiędzy członkami Rad. Członkami Rady są przedstawiciele szeroko rozumianego otoczenia gospodarczego, działający w obszarach związanych z kierunkami studiów prowadzonymi przez Wydział. Współpraca w ramach wydziałowych Rad Pracodawców przyczynia się również do wzrostu jakości kształcenia, jak i atrakcyjności samego procesu dydaktycznego. Rady Pracodawców zapewniają uczestnictwo przedstawicieli przedsiębiorców w rozwijaniu programu kształcenia na prowadzonych kierunkach, w szczególności w zakresie oferowanych specjalności. Przewidywany jest również udział pracodawców w egzaminach dyplomowych.

Celem badania oczekiwań pracodawców jest uzyskanie od pracodawców oceny stopnia przygotowania absolwentów uczelni wyższych do podjęcia pracy, wskazania ich mocnych i słabych stron oraz określenie oczekiwań pracodawców w zakresie kompetencji absolwentów.

Konkurs został przeprowadzony przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania.

Udostępnij wpis:

11 czerwca 2014