Welcome Meeting

Welcome Meeting
W dniu 3 października 2022 r. w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie odbyło się powitalne spotkanie studentów (Welcome Meeting), którzy przyjechali do WSEiZ w ramach Programu Erasmus+ na studia w roku akademickim 2022/2023.

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ – Prorektor dr Justyna Kłys, prof. WSEiZ, Koordynatorzy Programu Erasmus+ – mgr inż. Karolina Urban, mgr Paulina Wąż oraz Prodziekan ds. jakości i rozwoju Wydziału Architektury – dr inż. Bogdan Gorczyca, prof. WSEiZ powitali studentów z Hiszpanii (University of Coruña, University of Malaga, Technical University of Cartagena), Kosowa (University of Applied Sciences in Ferizaj), Niemiec (Hochschule Düsseldorf University of Applied Sciences), Portugalii (Lisbon School of Architecture), Serbii (University of Niš) i Turcji (Istanbul Kültür University). W spotkaniu wzięła również udział Pani Karolina Gładysz – studentka WSEiZ, opiekun studentów, biorący udział w Programie Buddy.

Mimo obecnej niestabilnej sytuacji politycznej spowodowanej wojną na Ukrainie i epidemicznej związanej z pandemią COVID-19, studenci pełni optymizmu, z chęcią do nauki i podejmowania nowych wyzwań rozpoczęli swoją przygodę w Programie Erasmus+ w WSEiZ. Studenci spędzą semestr zimowy, a niektórzy z nich cały rok akademicki w murach naszej Uczelni.

Życzymy, aby pobyt na wymianie studenckiej przyniósł wiele satysfakcji, poszerzył wiedzę i kompetencje oraz był owocnym czasem w nowe znajomości, podróże i pozytywne, niezapomniane doświadczenia.

 


On October 3, 2022 at the University of Ecology and Management in Warsaw took place the Welcome Meeting for students who came to the University of Ecology and Management in Warsaw under the Erasmus+ Programme to study in the academic year 2022/2023.

Institutional Erasmus+ Coordinator – Vice-Rector dr Justyna Kłys, prof. WSEiZ, Erasmus+ Programme Coordinators – mgr inż. Karolina Urban, mgr Paulina Wąż and Vice-Dean of the Faculty of Architecture – dr inż. Bogdan Gorczyca, prof. WSEiZ  welcomed students from Spain (University of Coruña, University of Malaga, Technical University of Cartagena), Kosovo (University of Applied Sciences in Ferizaj), Germany (Hochschule Düsseldorf University of Applied Sciences), Portugal (Lisbon School of Architecture), Serbia (University of Niš), and Turkey (Istanbul Kültür University). In addition, Ms Karolina Gładysz – WSEiZ student, students’ buddy took part in the meeting.

Despite current unstable political situation caused by the war in Ukraine and epidemiological situation connected with the COVID-19 pandemic, students full of optimism, eager to learn and take on new challenges, started their adventure in the Erasmus+ Programme in WSEiZ.

We wish that the student exchange would bring a lot of satisfaction, broaden the knowledge and competences and be a fruitful time for new friendships, travels and positive unforgettable experiences.

Galeria

Udostępnij wpis:

17 października 2022