STYPENDIA MNISW

STYPENDIA MNISW

IMG 7342

O przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek przewidziano dla studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

 

Warunki przyznawania stypendium ministra

Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

  1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
  2. wybitne osiągnięcia w sporcie.

Tryb ubiegania się o stypendium przez studenta

Student składa do dnia 20 września 2016 r. we właściwym Dziekanacie WSEiZ wniosek o przyznanie stypendium Ministra. Przedstawiając we wniosku swoją kandydaturę, student dołącza dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć, np. kopia stron czasopisma lub książki zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub numer ISSN, zaświadczenie wystawione przez właściwy polski związek sportowy, itp.

Wysokość i liczba stypendiów

Wysokość stypendium ustala właściwy minister, lecz nie może ona przekroczyć 15 tys. zł. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać nie więcej niż 845 stypendiów w danym roku kalendarzowym.

Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom i na stronie www.nauka.gov.pl

Udostępnij wpis:

4 lipca 2016