STUDIA PODYPLOMOWE - RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CIEPŁA I GAZU W POLSCE ORAZ UE. NOWOŚĆ!

STUDIA PODYPLOMOWE - RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CIEPŁA I GAZU W POLSCE ORAZ UE. NOWOŚĆ!

Serdecznie zapraszamy na nowo uruchomiony kierunek studiów podyplomowych RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CIEPŁA I GAZU W POLSCE ORAZ UE, których celem jest

zapoznanie słuchaczy z krajowymi oraz europejskimi regulacjami w zakresie funkcjonowanie rynku energii, ciepła i gazu. Studia kierowane są do kadry zarządzającej oraz pracowników przedsiębiorstw z branży energetycznej, ciepłowniczej i gazowej, firm doradczych zajmujących się obsługą podmiotów z sektora elektroenergetycznego, a także firm inwestycyjnych, kancelarii prawnych i wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku energii, ciepła i gazu w Polsce oraz Unii Europejskiej.

PROMOCJA! Wpisowe 200 zł  – przy zapisach do 15.08.2014 r.

 

Współpraca

Akademia Finansów i Rachunkowości s.c.

Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa
tel.: 22 254 70 74, fax: 22 203 48 22

biuro@afir.com.pl, www.afir.com.pl

 

Cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z krajowymi oraz europejskimi regulacjami w zakresie funkcjonowanie rynku energii, ciepła i gazu. Rozwój rynku energii w Polsce i na świecie to coraz większe wyzwanie natury technologicznej i ekonomicznej. Rynek energii charakteryzuje się obecnie niezwykle dynamicznym rozwojem, który rodzi potrzebę odpowiednio szybkich reakcji na zmiany. Studia mają na celu przekazanie najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, finansów, ochrony środowiska oraz najnowszych technologii. Celem studiów jest przede wszystkim zapoznanie uczestników z mechanizmami działania rynku energii, ciepła i gazu. Dla przedstawicieli przedsiębiorstw z branży elektroenergetycznej niewątpliwie będzie to okazja do zdobycia praktycznej wiedzy oraz wykorzystania jej w codziennej pracy podczas racjonalnego planowania, zarządzania i ustalania strategii rozwoju przedsiębiorstw. Program studiów oprócz zagadnień z zakresu rynku energii wzbogacony został o aspekty finansowe, rachunkowe i podatkowe, występujące w branży elektroenergetycznej.

 

Adresaci studiów

Studia kierowane są do kadry zarządzającej oraz pracowników przedsiębiorstw z branży energetycznej, ciepłowniczej i gazowej, firm doradczych zajmujących się obsługą podmiotów z sektora elektroenergetycznego, a także firm inwestycyjnych, kancelarii prawnych i wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku energii, ciepła i gazu w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Zakres tematyczny studiów

 

Rynek energii elektrycznej i gazu w Unii Europejskiej oraz perspektywie globalnej

Energia w perspektywie gospodarki globalnej

System prawny i podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej

Prawo konkurencji w UE

Lobbing w UE, energia i środowisko

 

Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona środowiska

Bezpieczeństwo energetyczne

Ochrona powietrza i klimatu – prawa do emisji

Pakiet klimatyczno-energetyczny i handel emisjami

Polityka energetyczna

Bilans energetyczny

Rynek energii elektrycznej, ciepła i gazu w Polsce

Rynek energii elektrycznej w Polsce, organizacja, konkurencja, transakcje, zasada TPA

Aspekty prawne i ekonomiczne funkcjonowania rynku hurtowego i detalicznego energii elektrycznej, rola TGE

Handel energią elektryczną

Taryfy dla energii elektrycznej

Energia ze źródeł odnawialnych, formy wsparcia, produkcja

Kolorowe certyfikaty, zasady i perspektywy funkcjonowania kogeneracji

Rynek ciepłownictwa w Polsce

Regulacje systemów ciepłowniczych, taryfy dla ciepła

Rynek gazu w Polsce, aspekty prawne, konkurencja, organizacja, system rozliczeń transakcji

Efektywność energetyczna

Sankcje jako narzędzie dyscyplinujące przestrzeganie przepisów Prawa energetycznego. Odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych

Sposoby finansowania inwestycji w elektroenergetyce, ocena projektów inwestycyjnych

Ryzyko na rynku energii

Liberalizacja rynku energii

Aspekty finansowe, rachunkowe i podatkowe w działalności przedsiębiorstw z branży elektroenergetycznej

 

Problematyka finansowa, rachunkowe i podatkowe w działalności przedsiębiorstw z branży – w tym kontrowersyjne ewidencje w sprawozdawczości w branży w świetle polskiego prawa bilansowego i MSR/MSSF, podatki w energetyce jako niezbędny składnik kalkulacji taryf, prawa do emisji zanieczyszczeń w sprawozdaniach finansowych, podatek akcyzowy od energii elektrycznej w 2013 r. w branży w tym nowe zasady opodatkowania akcyzą gazu ziemnego od 1 listopada 2013 r., z uwzględnieniem najnowszego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. VAT i CIT w branży z uwzględnieniem wszystkich zmian

Środki trwałe w branży wraz z klasyfikacją wg polskiego prawa i MSR/MSSF– zagadnienia finansowe, prawne i techniczne

Podatek od nieruchomości dla służb technicznych w branży – aktualne orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych

 

Kwalifikacje absolwenta

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania na podstawie aktywnego udziału w zajęciach dydaktycznych oraz złożenia z wynikiem pozytywnym, pisemnego egzaminu końcowego.

Czas trwania studiów

1 rok (2 semestry), zjazdy w soboty i niedziele
Studia obejmują 200 godzin.

Opłaty za studia

Opłata wpisowa: 200 zł.

Wpisowe 200 zł

 

Czesne za 1 rok:  4 700 zł.
Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy

Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
Tel.: (22) 825 80 32 do 35
rektorat@wseiz.pl

 

Akademia Finansów i Rachunkowości

Monika Cicha

Tel.: (22) 254 70 74, kom. 506 335 666

m.cicha@afir.com.pl

Wymagane dokumenty

Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu.
1 zdjęcie legitymacyjne.
potwierdzenie opłaty wpisowego.

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 30 osób.

Udostępnij wpis:

22 lipca 2013