SAMORZĄDOWY MENEDŻER ENERGII (STUDIA PODYPLOMOWE)

SAMORZĄDOWY MENEDŻER ENERGII (STUDIA PODYPLOMOWE)

IMG 7342

Wydział Inżynierii i Zarządzania WSEiZ oferuje atrakcyjny kierunek studiów podyplomowych – Samorządowy Menedżer Energii, który istnieje od 2014 r. i cieszy się dużą popularnością.

Studia adresowane są do pracowników administracji samorządowej posiadających tytuł zawodowy: licencjata, inżyniera lub magistra.

Na kierunek zapraszamy pracowników:

1. gmin, powiatów szczebla regionalnego,

2. jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw komunalnych i innych finansowanych lub współfinansowanych ze środków samorządu, jak np.:

  • instytucje kultury,
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • podmioty odpowiedzialne za transport zbiorowy i drogi publiczne,
  • jednostki działające w zakresie pomocy społecznej,
  • urzędy pracy,
  • podmioty prowadzące działalność w zakresie modernizacji terenów wiejskich,
  • jednostki odpowiedzialne za zagospodarowanie przestrzenne, ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

Absolwenci studiów Samorządowy Menedżer Energii zdobędą ugruntowaną wiedzę z zakresu prawnych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i środowiskowych uwarunkowań wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, magazynowania i obrotu energią pozyskiwaną ze źródeł konwencjonalnych oraz odnawialnych.

Ponadto będą mieli niezbędne umiejętności z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na szczeblu lokalnym, planowania, zarządzania i finansowania energetyki w jednostce samorządowej. Będą w stanie opracować i wdrożyć strategie zwiększania efektywności energetycznej w jednostkach samorządu terytorialnego.

Studia trwają 2 semestry i obejmują aż 200 godzin dydaktycznych (126 godzin wykładów i 74 godziny ćwiczeń/warsztatów). Zajęcia odbywają się formie sobotnio-niedzielnych zjazdów, dwa razy w miesiącu. Koszt studiów to 3300 zł (oplata jednorazowa lub płatność w dwóch ratach).

Dokładne informacje na temat kieruku Samorządowy Manager Energii można znaleźć tutaj.

Udostępnij wpis:

26 lipca 2017