REKRUTACJA NA STUDIA ERASMUS

REKRUTACJA NA STUDIA ERASMUS

Biuro Wspólpracy Miedzynarodowej informuje o rozpoczęciu rekrutacji na studia wymienne Erasmus na kierunku Architektura do uczelni partnerskiej Fachhochschule Düsseldor w semestrze letnim 2013/2014.

Biuro Współpracy Międzynarodowej WSEiZ informuje, że istnieje możliwość wyjazdu dla 2 osób na studia wymienne Erasmus na kierunku Architektura na semestr letni w terminie 01.03 2014 -31.08. 2014 r. do  Fachhochschule Düsseldorf w Niemczech.

Zasady wyjazdów studentów WSEiZ w celu odbycia części studiów w uczelni zagranicznej zostały ustalone na stronie Biura Wspólpracy Miedzynarodowej. Uczestnicząc w naborze w październiku 2013 roku, ubiegasz się o wyjazd w semestrze letnim w roku akademickim 2013/2014.

 

Nabór na studia Erasmusa podzielony jest na trzy etapy:
Etap I do 21.10. 2013 składanie wniosków o wyjazd do Biura Współpracy Międzynarodowej w pokoju nr.5 w budynku na Wawelskiej 14
Etap II 22-24.10.2013 – posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej , spotkania z kandydatami , weryfikacja znajomości języka obcego ( przy braku potwierdzenia odpowiednim certyfikatem)
Etap III od 25 10. 2013– ogłoszenie  zakwalifikowanych studentów – dalsze działania administracyjne prowadzone przez Biuro Współpracy Międzynarodowej związane z kontaktem z uczelniami zagranicznymi, załatwianiem stypendium w Narodowej Agencji Programu Erasmus itp.
W uzasadnionych przypadkach komisja, ma prawo cofnąć zgodę na wyjazd studenta.
 

Kryteria jakie musi spełniać student:

1.Student po I roku studiów
Prawo do wyjazdu na studia Erasmusa mają osoby, studiujące w trybie inżynierskim lub magisterskim, które ukończyły pierwszy rok studiów I stopnia i mają w momencie wyjazdu status studenta WSEiZ. Oznacza to, że osoby, które są na urlopie dziekańskim, okolicznościowym lub ukończyły studia nie mogą ubiegać się o wyjazd.

2. Znajomość języka obcego
Wyjeżdżając na studia Erasmusa trzeba znać jeden z języków Unii Europejskiej (język wykładowy na uczelni) w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się, czytanie tekstów, pisanie prac i aktywny udział w zajęciach. Nie ma możliwości wyjechania za granicę w celu nauczenia się języka obcego od podstaw. Można jedynie doszkolić już znany język lub nauczyć się miejscowego języka bądź dialektu na uczelniach gdzie językiem wykładowym nie jest język miejscowy. Znajomość języka musi być potwierdzona odpowiednim uznanym międzynarodowo certyfikatem lub jest weryfikowana podczas spotkania z Komisją Kwalifikującą poprzez egzamin językowy.

W naszym przypadku konieczna jest znajomość języka niemieckiego.
Certyfikat, które zwalnia z rozmowy kwalifikującej:
Język niemiecki: ZD – Zertifikat Deutsch – zdany – Goethe Institut, Österreich Institut, Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) i certyfikaty równoważne lub wyższe.
 

3. Wysoka średnia ocen z całego okresu studiów

Na studia wymienne mogą wyjechać jedynie studenci, którzy uzyskali dobre wyniki w nauce i nie mają w momencie wyjazdu żadnych „zaległości” na Wydziale. Nie ma ustalonej progowej średniej wymaganej od studentów.

4. Posiadanie dodatkowych środków na dofinansowanie pobytu
Student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus otrzymuje stypendium, które ma na celu wyrównanie różnic w kosztach ponoszonych w Polsce i podczas pobytu za granicą. Ponieważ stypendium nie pokrywa kosztów ponoszonych przez studenta a jedynie w niewielkim stopniu dofinansowuje wyjazd należy liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów związanych z pobytem na studiach.

W uzasadnionych przypadkach komisja, ma prawo cofnąć zgodę na wyjazd studenta.


Wybrany kandydat na studia wymienne będzie musiał być jeszcze zakwalifikowany przez Uczelnie przyjmującą z Dusseldorfu na podstawie dokumentów i portfolio

Więcej informacji o wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus znajdziesz na stronie:
http://www.erasmus.org.pl lub na naszej stronie Biura Współpracy Międzynarodowej.

Udostępnij wpis:

7 października 2013