Program aktywizacji zawodowej dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami

Program aktywizacji zawodowej

Szanowni Państwo,

poniżej przekazujemy informacje o rekrutacji do programu aktywizacji zawodowej dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami Fundacji Sustinae.

„3…2…1… absolwencki start do kariery – program aktywizacji zawodowej dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami”, realizowany jest w okresie od 1 października 2021 r. do 30 września 2023 r. (II etap).

Projekt ten obejmuje swoim zasięgiem województwo małopolskie, mazowieckie, śląskie oraz podkarpackie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wprowadzenie na otwarty rynek pracy absolwentów i studentów ostatniego roku studiów.

Działania projektu obejmują:

 • IPD – Indywidualny Plan Działania,
 • zaplanowanie i wdrożenie indywidulanej ścieżki kariery,
 • wsparcie asystenta rynku pracy,
 • wsparcie trenera aktywizacji,
 • grupowe warsztaty treningu pracy,
 • szkolenie zawodowe,
 • wprowadzenie na otwarty rynek pracy (w ramach działań z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym).

Kandydat podczas spotkania rekrutacyjnego powinien Fundacji dostarczyć swoje CV, orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenie z Uczelni/kserokopię dyplomu.

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów na Uczestników Projektu prowadzone jest w rundach dwutygodniowych od 01.10.2021r. Po dokonaniu oceny Kandydata i zakwalifikowaniu do udziału w projekcie Uczestnik zostanie poinformowany o rezultacie rekrutacji.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

 • przystąpienie do rekrutacji – co jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu,
 • status osoby niepełnosprawnej – weryfikowany na podstawie aktualnego orzeczenia
  o stopniu niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia równoważnego (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów),
 • status na rynku pracy: osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
 • zamieszkanie na terenie województwa objętego wsparciem projektu,
 • gotowość do podjęcia zatrudnienia,
 • poziom motywacji do zmiany (weryfikowane na podstawie wyników testu stanowiącego element ankiety rekrutacyjnej),,
 • motywacja do utrzymania się w projekcie (weryfikowane na podstawie wyników testu stanowiącego element ankiety rekrutacyjnej).

Warunki wykluczające z uczestnictwa w projekcie:

 • równoczesny udział w realizowanym projekcie dofinansowywanym z PFRON,
 • orzeczenie o niepełnosprawności oznaczone kodem „01-U”,
 • na podstawie złożonego kompletu dokumentów rekrutacyjnych zostanie dokonana ocena kryteriów formalnych i spełnienia warunków uczestnictwa z uwzględnieniem wyniku testu.

Celem Fundacji Sustinae jest pomoc osobom, poprzez dokładną analizę i diagnozowanie podstaw problemu, pokonywanie barier wewnętrznych beneficjentów, reintegrację społeczną, aktywizację społeczną, zapewnienie wsparcia specjalistów, promowanie zatrudnienia wśród pracodawców jak i propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Fundacja działa poprzez: współpracę z pracodawcami, pośrednictwo pracy, przygotowanie beneficjentów do podjęcia pracy, przygotowanie case study przedstawiające historie zatrudnionych pracowników wykluczonych, promowanie dobrych praktyk, promowanie kampanii społecznych oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego i prawnego.

Kontakt:
+48 883 340 211
absolwent_mazowsze@fundacjasustinae.org

Udostępnij wpis:

28 stycznia 2022