PROJEKT DORADZTWA

PROJEKT DORADZTWA

IMG 7342


W imieniu Organizatora, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w projekcie realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (beneficjent, partner wiodący) we współpracy z partnerami na terenie całego kraju (wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz województwo lubelskie). Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiada za nadzór nad tym projektem.

Wsparcie dzięki funduszom europejskim
Projekt pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, którego realizacja jest zaplanowana na lata 2016-2023, finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt jest finansowany w 100% ze środków Unii Europejskiej.
Projekty dla sektora energetyki w ramach tego programu są realizowane na terenie całego kraju i obejmują one szereg ważnych i potrzebnych inwestycji ( więcej o Funsuszach Europejskich).

Głównym celem projektu doradztwa energetycznego jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku poprzez:
– zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej – dotychczas udzielono blisko 150 tys. porad i konsultacji,
– wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu planów gospodarki niskoemisyjnej – dotychczas przeszkolono blisko 1 600 energetyków gminnych,
– wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu nowoczesnych inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii poprzez informowanie o korzyściach oraz potencjalnych źródłach finansowania.

Korzyści dla środowiska

 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń,
 • poprawa jakości powietrza,
 • ograniczenie wykorzystania nieodnawialnych zasobów naturalnych,
 • zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Korzyści dla mieszkańców

 • zmniejszenie wydatków na energię,
 • inwestycje efektywne energetycznie jako potencjalne źródło przychodów,
 • poprawa komfortu życia,
 • odpowiedzialny udział w konsumpcji energii.

Korzyści dla gmin

 • szkolenia dla przyszłych energetyków gminnych,
 • wysoka jakość planów gospodarki niskoemisyjnej,
 • realizacja inwestycji odpowiedzialnych społecznie,
 • oszczędności dla budżetu.

Korzyści dla firm i gospodarki

 • zmniejszenie zużycia energii,
 • rozwój rynku OZE i nowe miejsca pracy,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy,
 • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

W celu pozyskania szerszych informacji na temat projektu doradztwa energetycznego należy wejść na stronę: doradztwo-energetyczne.gov.pl.

Zapraszamy też na studia podypomowe w WSEiZ – Odnawialne Źródła Energii, Gospodarka Wodna i Odpadowa

Cel studiów:

 • pozyskanie przez słuchaczy znajomość tematyki z zakresu pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii,
 • uzyskanie wysokospecjalistycznych kwalifikacji z zakresu projektowania i planowania zintegrowanych systemów służących wykorzystaniu i stosowaniu zróżnicowanych odnawialnych źródeł energii,
 • nauka i doskonalenie umiejętności programowania, wdrażania i nadzorowania nowoczesnych rozwiązań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej,
 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę na temat efektywności prowadzonej działalności oraz zwiększenia świadomości i odpowiedzialności ekologicznej.

Udostępnij wpis:

26 października 2020