POZYTYWNA OCENA INSTYTUCJONALNA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ NA WYDZIALE ARCHITEKTURY WSEIZ!!!

POZYTYWNA OCENA INSTYTUCJONALNA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ NA WYDZIALE ARCHITEKTURY WSEIZ!!!

Z wielką dumą i satysfakcją informujemy, że Wydział Architektury WSEiZ otrzymał pozytywną ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej!!! Przyznana, Uchwałą Nr 524/2013 z dnia 5 września 2013 r. ocena świadczy o wysokiej jakości kształcenia na wszystkich prowadzonych przez Wydział kierunkach, którymi są: Architektura, Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz, Budownictwo i Wzornictwo. Jest to pierwsza pozytywna ocena instytucjonalna przyznana Wydziałowi Architektury wśród uczelni niepublicznych!!! Następną ocenę działalności Wydziału Architektury WSEiZ zaplanowano dopiero na rok akademicki 2018/2019. Oznacza to maksymalny czas, na jaki przyznawana jest akredytacja w przypadku otrzymania oceny pozytywnej.

W dniach 21-23 marca 2013 r. Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonał oceny instytucjonalnej na Wydziale Architektury WSEiZ. Już samo wskazanie Wydziału do oceny świadczy o jego wysokim poziomie, gdyż w pierwszej kolejności ocenie instytucjonalnej podlegają jednostki, które wypadły bardzo dobrze w dotychczasowych kontrolach. W czasie wizytacji oceniane były m.in. strategia rozwoju, wewnętrzny system zapewnienia jakości, zasoby kadrowe i materialne, prowadzenie badań naukowych, współpraca krajowa i międzynarodowa, system wsparcia studentów i przepisy wewnętrzne normujące proces zapewnienia jakości kształcenia.

Stopień spełnienia znakomitej większości z ww. kryteriów oceny instytucjonalnej Wydziału został określony w uchwale Prezydium PKA na: w pełni – czyli: bardzo dobrze!!!

Wypisy z Raportu z Wizytacji:

„Infrastruktura dydaktyczna jest dostosowana do profilu i rozmiarów prowadzonego kształcenia i badań” (s. 15).

„Na ocenianym Wydziale zatrudnieni są pracownicy aktywnie współpracujący z uczelniami, instytutami, instytucjami oraz organizacjami i partnerami biznesowymi w kraju i za granicą. Prowadzona współpraca sprzyja rozwojowi innowacyjnych badań, wykorzystania aktywności i potencjału intelektualnego pracowników Wydziału dla rozwoju badań i doskonalenia dydaktyki oraz podnoszenia poziomu kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale” (s. 18).

„System opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej ma charakter kompleksowy i uwzględnia potrzeby studentów oraz odpowiednio wspomaga ich w procesie uzyskiwania efektów kształcenia” (s. 24).

„Strategia rozwoju Wydziału wyznacza właściwe cele strategiczne obejmujące miedzy innymi: rozwój zasobów ludzkich i usprawnienie struktury organizacyjnej, poszerzenie współpracy z innymi uczelniami, jednostkami naukowymi i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, intensyfikację współpracy z przedsiębiorcami, poszerzenie oferty edukacyjnej, aktywizacja studentów w celu umiędzynarodowienia studiów oraz dalszy rozwój mechanizmów, metod i narzędzi zapewnienia jakości kształcenia. Realizacja tych celów, ukierunkowanych na budowanie wysokiej kultury jakości kształcenia, daje realne perspektywy rozwoju w zakresie kształcenia na wszystkich poziomach prowadzonych studiów” (s. 29).

Udostępnij wpis:

2 lipca 2013