Organizacjia kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Organizacjia kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczynającym się rokiem akademickim 2021/2022 serdecznie prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią ZARZĄDZENIE nr 17/2021 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 24 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

Niniejsze zarządzenie określa m.in.:

1. Zasady kształcenie w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 na studiach pierwszego stopnia; studiach drugiego stopnia; studiach podyplomowych; na kursach i szkoleniach, które prowadzone będą w tradycyjnej formie (w bezpośredniej obecności uczestników procesu kształcenia) w tym w budynkach Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

2. Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych, w szczególności wykładów, kursów i szkoleń, które mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z zastrzeżeniem, że liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia zdalnego nie może być większa niż:
a) 50% liczby punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów w przypadku kierunków studiów o profilu praktycznym, nieregulowanych standardami kształcenia;
b) 10% liczby punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów w przypadku kierunku architektura, uregulowanym standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta.

3. Sposób realizacji zajęć uzależniony jest przede wszystkim od specyfiki kierunku studiów oraz poszczególnych przedmiotów, a także form i roku studiów. Decyzję w sprawie sposobu prowadzenia zajęć – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w budynkach Uczelni – podejmuje dziekan wydziału, na którym prowadzone są studia pierwszego i drugiego stopnia, studia podyplomowe, szkolenia i kursy.

4. Uczestnicy zajęć dydaktycznych oraz egzaminów i zaliczeń prowadzonych w budynkach Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

5. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także jeśli jest to niezbędne do zapewnienia właściwego procesu kształcenia. W takich sytuacjach o możliwości odkrycia ust i nosa w miejscu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub weryfikacji efektów uczenia się decyduje osoba prowadząca zajęcia, egzamin lub zaliczenie.

6. Prowadzący zajęcia są zwolnieni z obowiązku zakrywania ust i nosa w trakcie prowadzenia zajęć lub weryfikacji efektów uczenia się.

Udostępnij wpis:

24 września 2021