NOWA PUBLIKACJA OFICYNY WYDAWNICZEJ WSEIZ

NOWA PUBLIKACJA OFICYNY WYDAWNICZEJ WSEIZ

IMG 7342

W Oficynie Wydawniczej WSEiZ ukazała się nowa publikacja – „Prawo Gospodarcze” autorstwa Wandy Misiak.

Prezentujemy fragment wstępu książki:

„Prawo Gospodarcze” pod tym samym tytułem wydane zostało w 2014 r. Od tamtego czasu nastąpiła zmiana wielu przepisów dlatego zaistniała potrzeba wydania nowego podręcznika uwzględniającego te zmiany.

Obecne wydanie nawiązuje do poprzedniego z uwzględnieniem najnowszych uregulowań i uzupełnień o nowe treści z zakresu ochrony konkurencyjności jako ważnego zagadnienia w obrocie gospodarczym.

Celem nauczania prawa gospodarczego jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu uregulowań prawnych dotyczących obrotu gospodarczego w szerokim rozumieniu.

W ramach wykładu „Prawo gospodarcze” znajdują się także treści dotyczące ochrony własności intelektualnej, co ma szczególne znaczenie dla studiujących na Wydziale Architektury.

Z uwagi na fakt, że język prawniczy ma charakter języka hermetycznego i posługującego się pojęciami, które w języku potocznym znaczą co innego, niezbędne stało się przedstawienie podstawowych pojęć z dziedziny prawoznawstwa. Ułatwi to studentom rozumienie treści zawartych w niniejszym podręczniku, a następnie posługiwanie się przepisami prawnymi.

„Prawo Gospodarcze” to zbiór przepisów regulujących obrót gospodarczy. Przez obrót gospodarczy rozumie się nie tylko wymianę dóbr i usług odbywającą się z reguły za pośrednictwem pieniądza, ale przede wszystkim towarzyszące tej wymianie i powstające w jej procesie stosunki prawne między jej podmiotami.

Całokształt stosunków powstających w sferze gospodarczej podlega reglamentacji prawnej. Ta reglamentacja będzie w wielkim skrócie przedstawiona w niniejszym opracowaniu w celu jej przybliżenia wszystkim studiującym w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania.

  

Udostępnij wpis:

13 lutego 2019