KONKURS "OTWARTE DRZWI"

KONKURS "OTWARTE DRZWI"

IMG 7342


Szanowni Absolwenci Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie!

W imieniu organizatorów, serdecznie zapraszamy do udziału w XVII edycji Konkursu „OTWARTE DRZWI” na najlepsze prace magisterskie, prace doktorskie i projekty kół naukowych, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności.

Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych, które zostały obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy oraz projekty kół naukowych, których realizacja zakończyła się w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia projektu do Konkursu.

Zgłoszenia może dokonać: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Prace można składać w terminie do 15 października 2020 r.

Miejsce składania prac: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”.

Prace należy przesłać pocztą (wersję papierową), za pośrednictwem kuriera lub składać osobiście w kancelarii PFRON oraz elektronicznie (wersja pdf) na adres konkurs@pfron.org.pl.
W przypadku prac przesłanych pocztą lub za pośrednictwem kuriera o zachowaniu terminu do składania pracy decyduje data nadania przesyłki.

Do pracy należy dołączyć:

 • wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy,
 • streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:

  – prezentację przedmiotu pracy,

  – cel i przedmiot badań, najważniejsze pytania badawcze,

  – techniki badawcze,

  – najważniejsze wnioski wynikające z pracy i ich praktyczne wykorzystanie.
 • recenzje pracy,
 • wypełnione i opatrzone podpisem Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych- stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 • wypełniona i opatrzona podpisem Klauzula informacyjna – stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty należy przesłać zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznie, w formie skanu.

Formularz zgłoszeniowy oraz niezbędne oświadczenia można znaleźć TUTAJ.

Informacje o terminie rozstrzygnięcia Konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się drogą elektroniczną: konkurs@pfron.org.pl


Udostępnij wpis:

13 sierpnia 2020