Konkurs - Dyplom Prośrodowiskowy

Konkurs

Zanieczyszczenie powietrza i wód, wzrost ilości odpadów, ograniczone zasoby i postępujące zmiany klimatu – świadomość tych zjawisk, które w znacznym stopniu są konsekwencją działań w jaki kształtujemy nasze środowisko zbudowane, powinny dziś determinować pracę architektów. Kształtowanie architektury zrównoważonej i odpowiedzialnej klimatycznie jest zagadnieniem relatywnie nowym, wprowadzonym stosunkowo niedawno do i tak już skomplikowanego procesu projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Jednocześnie architektura odpowiedzialna środowiskowo i klimatycznie może być reprezentowana przez wiele różnych realizacji o bardzo odmiennym charakterze. Poszukiwanie najlepszych rozwiązań wciąż trwa i przybiera bardzo interesujące formy także w pracach dyplomowych studentów wydziałów architektury w całym kraju. Ten rodzaj działalności projektowej jest szczególnie ważny – dzisiejsi dyplomanci to wszak projektanci jutra. Mając powyższe na uwadze Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej ogłasza pierwszą edycję ogólnopolskiego konkursu na najlepszy prośrodowiskowy projekt dyplomowy.
Organizator

Konkurs przeznaczony jest dla absolwentek i absolwentów polskich uczelni wyższych na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu architekta, którzy obronili swoje prace dyplomowe w 2022 roku.

Marzeniem i ambicją organizatorów jest zwrócenie uwagi i podkreślenie znaczenia odpowiedzialnego projektowania środowiska zbudowanego w kontekście kryzysu klimatycznego i ochrony zasobów przy zachowaniu najwyższej klasy walorów architektonicznych i urbanistycznych proponowanych rozwiązań zarówno wśród studentów, kadry akademickiej jak i całego środowiska polskich architektów.

Uczestnicy

Konkurs skierowany jest to absolwentek i absolwentów polskich uczelni wyższych na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu architekta, którzy obronili swoje prace dyplomowe w 2022 roku. Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach – prace inżynierskie i prace magisterskie.

Cele konkursu
 • wyłonienie i nagrodzenie najlepszych prac dyplomowych obronionych w minionym (2022) roku na wydziałach architektury w Polsce;
 • promocja i podkreślenie znaczenia odpowiedzialnego projektowania środowiska zbudowanego w kontekście niekorzystnych zmian klimatu i ochrony zasobów przy zachowaniu wysokich walorów architektonicznych i urbanistycznych proponowanych rozwiązań;
 • propagowanie materiałów i technologii budowlanych charakteryzujących się niskim śladem węglowym i budownictwa efektywnego energetycznie;
 • upowszechnienie zasad implementacji gospodarki cyrkularnej w architekturze;
 • poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań projektowych realizujących cele odpowiedzialnego kształtowania środowiska zbudowanego;
 • promocję prośrodowiskowych idei projektowych.
Zgłoszenia

Zgłoszenie pracy do Konkursu następuje poprzez przesłanie na adres organizatora pracy dyplomowej wraz z niezbędnymi dokumentami. Procedura zgłoszeniowa zawarta jest w Regulaminie.

Kontakt do Organizatora: dyplom.eko.arch@pw.edu.pl

Ważne daty

Składanie (wysyłanie) Dokumentów Zgłoszeniowych jest możliwe od dnia 6 marca 2023 r. do dnia 14 kwietnia 2023 r. do godziny 16:00.

Ogłoszenie listy Laureatów i Laureatek Konkursu oraz wręczenie nagród przyznanych przez Jury nastąpi nie później niż 20 maja 2023 r.

Kryteria oceny
 • Atrakcyjność i wysoki poziom proponowanych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych
 • Trafność doboru rozwiązań prośrodowiskowych i adekwatność pomysłu do wyzwań kryzysu klimatycznego i założeń neutralności klimatycznej;
 • Innowacyjność i oryginalność pomysłów projektowych;
 • Czytelność przekazu i jakość prezentacji.
Nagrody

(wyrażone są w kwotach brutto)

łączna pula nagród wynosi 20000 PLN, przewidywane wartości nagród w Konkursie dla każdej z kategorii:

 • I miejsce: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),
 • II miejsce: 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych),
 • III miejsce: 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych)
Regulamin

Regulamin_Dyplom_prosrodowiskowy
prosrodowiskowy

Udostępnij wpis:

17 marca 2023