Kierunek Zarządzanie z oceną pozytywną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Kierunek Zarządzanie z oceną pozytywną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

7 lipca 2022 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w sprawie oceny programowej kierunku Zarządzanie prowadzonego w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie na poziomie studiów pierwszego stopnia wydało ocenę pozytywną. 

Dokumentem potwierdzającym wydaną ocenę jest:

 • Uchwała Nr  515 /2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 lipca 2022 r.

Kolejna ocena programowa planowana jest na rok akademicki 2027/2028.

Polska Komisja Akredytacyjna oceniała kierunek Zarządzanie według następujących kryteriów:

 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się.
 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się.
 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie.
 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry.
 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz ich doskonalenie.
 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku.
 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku.
 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia.
 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach.
 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów.

pka""

 

Udostępnij wpis:

26 lipca 2022