Kierunek Ochrona Środowiska został wyróżniony certyfikatem „Studia z przyszłością”

Ochrona Środowiska
Szanowni Państwo,
z ogromną satysfakcją i dumą informujemy, że kierunek Ochrona Środowiska został wyróżniony certyfikatem Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego „Studia z przyszłością”. Wyróżnienie jest przyznawane najbardziej innowacyjnym, nowoczesnym i wartościowym kierunkom/programom studiów na polskich uczelniach.

W ocenie Komisji konkursowej kierunek Ochrona Środowiska spełnia wszystkie kryteria regulaminowe Konkursu, w tym zapewnia studentom nowoczesną wiedzę, pozwala nabyć odpowiednio zdefiniowane wartościowe umiejętności zawodowe i kompetencje społeczne, a osiągane przez absolwentów efekty uczenia się są zgodne z koncepcją oraz celami kształcenia, jak również odpowiadają profilowi studiów i zdefiniowanej przez Uczelnię sylwetce absolwenta. Należy podkreślić, że ocenione w toku Konkursu studia są zorientowane na potrzeby środowiska społeczno-gospodarczego, z którym Uczelnia jest trwale związana, jak również na oczekiwania rynku pracy, stanowiącego istotny punkt odniesienia dla polityki jakości Jednostki. Program studiów zawiera elementy innowacyjne, nowatorskie, oparte na autorskich konceptach dydaktycznych. Dobór treści programowych jest zgodny z zaplanowanymi dla kierunku efektami uczenia się i uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej oraz praktyki społecznej.

Wyróżnienie „Studia z przyszłością” potwierdza najwyższą jakość kierunku i jego zgodność z potrzebami rynku pracy oraz zaangażowanie Uczelni w rozwój atrakcyjnej i innowacyjnej oferty edukacyjnej.

Organizatorem merytorycznym konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

studia_z_przyszłością

 

Udostępnij wpis:

13 marca 2023