IV POSIEDZENIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU EKOLOGII WSEIZ

IV POSIEDZENIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU EKOLOGII WSEIZ

IMG 7342

W dniu 11.07.2014 r. w siedzibie Uczelni przy ul. Olszewskiej 12 w Warszawie odbyło się IV Posiedzenie Rady Pracodawców Wydziału Ekologii Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzaniaw Warszawie. Ideą powstania Rady jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji i organizacji społecznych oraz administracji publicznej województwa mazowieckiego w celu m.in. doskonalenia programów kształcenia oraz dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań Pracodawców i wymogów rynku pracy.

Pracodawców na IV Posiedzeniu Rady reprezentowali następujący przedstawiciele firm i instytucji:

  • mgr Bartosz Dubiński – Prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej
  • mgr Patryk Koć – Pełnomocnik Dyrektora ds. Projektów Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów
  • dr inż. Jarosław Osiak – Wiceprezes Zarządu CASE-Doradcy Sp. z o.o.
  • mgr Jacek Pastuszka – Dyrektor Handlowy ELTRIX Wielgus, Baraniak Sp. Jawna
  • dr n. med. Jarosław Pinkas – Dyrektor NP ZOZ „Centrum Kardiologii Józefów”
  • dr n. med. Katarzyna Pinkas – Członek Zarządu Evermed Sp. z o.o.

Z ramienia Uczelni w spotkaniu uczestniczyli: doc. dr Piotr Tomaszewski – Dziekan Wydziału Ekologii, mgr Sławomir Baczulis – Rzecznik Prasowy, inż. Dorota Pastuszka – Sekretarz Posiedzenia.

Posiedzenie Rady Pracodawców otworzył Dziekan Wydziału Ekologii doc. dr Piotr Tomaszewski, witając przybyłych członków Rady Pracodawców. Dziekan przypomniał zakres zadań i cele funkcjonowania Rady Pracodawców w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (WSZiDJK), funkcjonującego z mocy Uchwały nr 2/12/2012 Senatu WSEiZ w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012 r. Zasadniczym celem działalności Rady w ramach ww. systemu jest rozwijanie harmonijnej współpracy Uczelni z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego Wydziału i Uczelni z myślą o bieżącym doskonaleniu programów kształcenia oraz dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

W kolejnym punkcie porządku obrad Dziekan przedstawił członkom Rady strukturę i treść Programów Kształcenia obowiązujących studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/15 na realizowanych na Wydziale kierunkach studiów I i II stopnia:

Ochrona Środowiska (studia I i II stopnia);

Zdrowie Publiczne (studia I stopnia);

Edukacja Techniczno-Informatyczna (studia I stopnia),

oraz znajdujących się w ofercie edukacyjnej Wydziału studiach podyplomowych.

Zebrani pozytywnie zaopiniowali przedstawione programy i zobowiązali się do przedłożenia szczegółowych opinii, uwag i rekomendacji w formie pisemnej. Dziekan przypomniał, iż najnowsze elementy oferty edukacyjnej Wydziału, jakimi są:

– nowe specjalności: Organizacja Opieki Senioralnej i Wellness i SPA uruchamiane nastudiach pierwszego stopnia kierunku Zdrowie Publiczne,

– znowelizowane i zintegrowane specjalności: Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa oraz Ochrona biosfery i zarządzanie ochroną środowiska na studiach pierwszego stopnia kierunku Ochrona Środowiska,

– nową specjalność: Gospodarowanie przestrzenne i środowiskowe na studiach drugiego stopnia kierunku Ochrona Środowiska,

stanowią odpowiedź na postulaty zgłoszone na II i III Posiedzeniu Rady Pracodawców Wydziału Ekologii WSEiZ. Zebrani z aprobatą przyjęli te informacje wskazując na fakt, iż ww. nowe elementy oferty edukacyjnej stanowią wyraz bieżącego dążenia do dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

W kolejnym punkcie porządku obrad Dziekan poprosił członków Rady o poddanie się badaniu ankietowemu przygotowanemu przez Biuro Przedsiębiorczości Akademickiej (Biuro Karier) i służącemu ocenie oczekiwań pracodawców co do kompetencji absolwentów studiów wyższych, w tym WSEiZ zatrudnianych w reprezentowanych przez członków Rady firmach i instytucjach. Zebrani zobowiązali się do wnikliwego wypełnienia ankiety i jej pilnego dostarczenia zwrotnego Dziekanowi. Dziekan zobowiązał się do przedstawienia na kolejnym posiedzeniu Rady Pracodawców wyników dotychczasowego etapu badań.

Piątym punktem porządku obrad była ożywiona i pełna nowatorskich inicjatyw dyskusja nad innymi aspektami współpracy Wydziału z Pracodawcami. W ramach dyskusji wskazano m in. na potrzebę współpracy na rzecz dalszego poszerzenia oferty praktyk zawodowych dla studentów. Wiele dyskutowanych pomysłów dotyczyło możliwości organizacji studiów podyplomowych i kursów doszkalających dostosowanych do potrzeb i oczekiwań pracodawców. Pracodawcy z aprobatą przyjęli zaproszenie Dziekana do czynnego udziału w organizacji i obradach planowanych przez Wydział konferencji naukowych i naukowo-szkoleniowych.

Zebrani zauważyli potrzebę podjęcia wspólnych działań na rzecz stworzenia konsorcjum badawczo-rozwojowego o charakterze klastra oraz przygotowania projektów prac badawczo-rozwojowych z myślą o aplikacji o pozyskanie środków na ich finansowanie w ramach konkursów na granty ogłaszanych przez NCBiR.

W ramach spraw bieżących, stanowiących siódmy punkt porządku obrad, Dziekan zaprosił członków Rady Pracodawców Wydziału do udziału w Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015.

Punkt dziewiąty porządku obrad, wobec braku wolnych wniosków, zamknął obrady.

Udostępnij wpis:

23 lipca 2014