II POSIEDZENIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU EKOLOGII WSEIZ

II POSIEDZENIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU EKOLOGII WSEIZ

IMG 7342

W dniu 05.07.2013 r. w siedzibie Uczelni przy ul. Wawelskiej 14 w Warszawie odbyło się II Posiedzenie Rady Pracodawców Wydziału Ekologii Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Zasadniczym celem działalności Rady jest rozwijanie harmonijnej współpracy Uczelni z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego Wydziału i Uczelni, z myślą o bieżącym doskonaleniu programów kształcenia oraz dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Z ramienia Uczelni w spotkaniu uczestniczyli: doc. dr Piotr Tomaszewski – Dziekan Wydziału Ekologii, mgr Grzegorz Malec – Kierownik Biura Przedsiębiorczości Akademickiej (Biura Karier), mgr Sławomir Baczulis – Rzecznik Prasowy , inż. Dorota Pastuszka – Sekretarz Rady.

Pracodawców na II spotkaniu reprezentowali następujący przedstawiciele firm i instytucji:

 • mgr Katarzyna Chruściel(Korab) – Specjalista Działu Zdrowia Publicznego CenterMed Warszawa Sp. z. o.o.
 • prof. dr hab. inż. Ewa Górska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego
 • mgr inż. Dariusz Gronek – Prezes Zarządu DHV Hydroprojekt Sp. z o.o.
 • dr inż. Jarosław Osiak – Wiceprezes CASE-Doradcy Sp. z o.o.
 • mgr Jacek Pastuszka – Dyrektor Handlowy ELTRIX Wielgus, Baraniak Sp. Jawna
 • dr n. med. Jarosław Pinkas – Dyrektor NP ZOZ „Centrum Kardiologii Józefów”
 • dr n. med. Katarzyna Pinkas – Członek Zarządu Evermed Sp. z o.o.
 • mgr Agata Styrc – Specjalista Działu Zdrowia Publicznego CenterMed Warszawa Sp. z. o.o.

Porządek Posiedzenia:

1.    Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady Pracodawców i zaproszonych gości.

2.    Informacja NT. zadań Rady Pracodawców w ramach  Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia.

3.    Struktura Programów Kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia  oraz studiach podyplomowych.

4.    Opinia Rady o Programach Kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekologii WSEiZ

5.    Badanie oczekiwań pracodawców – ankieta przygotowana przez Biuro Przedsiębiorczości Akademickiej (Biuro Karier).

6.    Wybrane aspekty współpracy z Pracodawcami w zakresie kształcenia oraz propagacji i popularyzacji wiedzy:

 • analiza oczekiwań rynku pracy wobec absolwentów poszczególnych kierunków studiów;
 • organizacja praktyk zawodowych;
 • studia podyplomowe;
 • kursy doszkalające;
 • konferencje naukowo-szkoleniowe;
 • Warszawska Szkoła Zdrowia.

7.    Współpraca z Pracodawcami w zakresie prac badawczo-rozwojowych.

8.    Współpraca z Pracodawcami w zakresie działalności wdrożeniowej, konsultacyjno-eksperckiej i projektowej.

9.      Sprawy bieżące.

10.      Wolne wnioski.

Najważniejsze ustalenia:

Rada Pracodawców Wydziału Ekologii WSEiZ na swym II Posiedzeniu podjęła liczne ustalenia służące rozwojowi harmonijnej współpracy Uczelni z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego Wydziału i Uczelni, z myślą o bieżącym doskonaleniu programów kształcenia oraz dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali przedstawione koncepcje kształtu i ukierunkowania Programów Kształcenia, które będą obowiązywały studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/14 na realizowanych na Wydziale kierunkach studiów I i II stopnia oraz studiach podyplomowych, i zobowiązali się do przedłożenia szczegółowych opinii, uwag i rekomendacji w formie pisemnej. Zebrani z aprobatą przyjęli informacje wskazujące na fakt, iż nowe elementy oferty edukacyjnej (m in. nowa specjalność – Organizacja Ochrony Zdrowia oraz Opieki nad Osobami w Podeszłym Wieku uruchamiana nastudiach pierwszego stopnia kierunku Zdrowie Publiczne orazstudia podyplomowe na kierunku Gospodarka Wodno-Ściekowa) stanowią realizację postulatów zgłaszanych przez Radę Pracodawców Wydziału Ekologii WSEiZ na jej pierwszym posiedzeniu, co jest wyrazem bieżącego dążenia Wydziału i Uczelni do dostosowania oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Rada Pracodawców zadecydowała o przeprowadzeniu wśród jej członków badania ankietowego, przygotowanego przez Biuro Przedsiębiorczości Akademickiej (Biuro Karier) WSEiZ, służącego ocenie oczekiwań pracodawców co do kompetencji absolwentów studiów wyższych, w tym absolwentów WSEiZ, zatrudnianych w reprezentowanych przez członków Rady firmach i instytucjach. Rada podjęła również ustalenia służące dalszemu poszerzeniu oferty praktyk zawodowych dla studentów poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia. Przedstawiono także nowe koncepcje i inicjatywy dotyczące m in. prowadzenia pod egidą Wydziału kolejnych kierunków studiów podyplomowych i kursów doszkalających dostosowanych do aktualnych potrzeb i oczekiwań pracodawców. Pracodawcy z aprobatą przyjęli wystosowane przez Dziekana zaproszenie do czynnego udziału w organizacji i obradach planowanych przez Wydział konferencji naukowych i naukowo-szkoleniowych. Duże zainteresowanie wzbudziła też koncepcja współpracy Pracodawców z Warszawską Szkołą Zdrowia, jako działającą w strukturze Uczelni wolną wszechnicą, propagującą od ponad 12 lat wiedzę o zdrowiu. Zebrani wskazali także kierunki wspólnych działań na rzecz przygotowania projektów prac badawczo-rozwojowych z myślą o aplikacji do konkursów na granty ogłaszanych m in. przez NCBiR, oraz na potrzebę włączenia w planowane prace naukowe i wdrożeniowe studentów Wydziału, ze szczególnym wskazaniem na członków Kół Naukowych działających na Wydziale.

Udostępnij wpis:

31 lipca 2013