I POSIEDZENIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU EKOLOGII WSEIZ

I POSIEDZENIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU EKOLOGII WSEIZ

W dniu 11.01.2013 r. w siedzibie Uczelni przy ul. Wawelskiej 14 w Warszawie odbyło się I Posiedzenie Rady Pracodawców Wydziału Ekologii Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Zasadniczym celem działalności Rady jest rozwijanie harmonijnej współpracy Uczelni z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego Wydziału
i Uczelni, z myślą o bieżącym doskonaleniu programów kształcenia oraz dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Z ramienia Uczelni w spotkaniu uczestniczyli: doc. dr Piotr Tomaszewski – Dziekan Wydziału Ekologii, inż. Dorota Pastuszka – Sekretarz Posiedzenia.

Pracodawców na spotkaniu reprezentowali następujący przedstawiciele firm i instytucji:

  • prof. dr hab. inż. Ewa Górska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego
  • mgr Witold Lubiński – właściciel firmy informatycznej UP-LINK.
  • dr inż. Jarosław Osiak – Wiceprezes Zarządu CASE-Doradcy Sp. z o.o.
  • mgr Jacek Pastuszka – Dyrektor Handlowy ELTRIX Wielgus, Baraniak Sp. Jawna
  • dr n. med. Jarosław Pinkas – Dyrektor NP ZOZ „Centrum Kardiologii Józefów”
  • dr n. med. Katarzyna Pinkas – Członek Zarządu Evermed Sp. z o.o.

Porządek Posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady Pracodawców i zaproszonych gości.

2. Wręczenie certyfikatów potwierdzających udział firmy / instytucji w Radzie Pracodawców Wydziału Ekologii WSEiZ

3. Informacja nt. zadań Rady Pracodawców w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia.

4. Dyskusja nad Programami Kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych – propozycje działań służących doskonaleniu programów z myślą o ich dalszej harmonizacji z zapotrzebowaniem na rynku pracy

5. Wybrane aspekty współpracy z Pracodawcami w zakresie kształcenia oraz propagacji i popularyzacji wiedzy:

– organizacja praktyk zawodowych;

– studia podyplomowe.

6. Perspektywy współpracy z Pracodawcami w zakresie działalności konsultacyjno-eksperckiej.

7. Sprawy bieżące.

8. Wolne wnioski.

Najważniejsze ustalenia:

Podczas posiedzenia inaugurującego działalność Rady Pracodawców Wydziału Ekologii WSEiZ przypomniano, że Rada Pracodawców, powołana z mocy Uchwały Rady Wydziału Ekologii WSEiZ, działa w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, funkcjonującego z mocy Uchwały Senatu WSEiZ w Warszawie. Działalność Rady służyć będzie rozwijaniu harmonijnej współpracy Uczelni z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego Wydziału i Uczelni, z myślą o bieżącym doskonaleniu programów kształcenia oraz dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Rada, jako zinstytucjonalizowana forma kontaktów, stanowi naturalną kontynuację prowadzonej przez Uczelnię od wielu lat wielokierunkowej współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego. Rada podjęła się przeprowadzenia ponownej szczegółowej analizy dotychczasowych Programów Kształcenia na realizowanych na Wydziale kierunkach studiów I i II stopnia oraz studiach podyplomowych. Programy obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/13 były już wcześniej zaopiniowane pozytywnie przez Pracodawców w ramach prowadzonych na etapie poprzedzającym ich wprowadzenie indywidualnych konsultacji, jednak dynamika zmian zapotrzebowania ze strony rynku pracy jest na tyle duża, iż wymagana jest bieżąca ich weryfikacja i doskonalenie. Zebrani, po konstruktywnej dyskusji, pozytywnie zaopiniowali zasadnicze elementy realizowanych programów, wskazując na dwa istotne aspekty skłaniające do rozważenia potrzeby dalszej nowelizacji treści kształcenia. W odniesieniu do kierunku studiów Zdrowie Publiczne zebrani wskazali na potrzebę włączenia do programu studiów treści związanych z organizacją i zarządzaniem opieką nad osobami w podeszłym wieku, gdyż w warunkach starzejącego się społeczeństwa na rynku pracy poszukiwani są fachowcy o tego rodzaju kompetencjach. Pracodawcy wskazali również na potrzebę poszerzenia oferty studiów podyplomowych o kierunkii treści kształcenia związane z nowymi wymogami dotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej. Rada podjęła także ożywioną dyskusję nad kontynuacją i doskonaleniem współpracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla studentów poszczególnych kierunków studiów I stopnia oraz możliwości organizacji studiów podyplomowych dostosowanych do potrzeb i oczekiwań pracodawców. Rada Pracodawców pozytywnie zaopiniowała koncepcję oceny oczekiwań pracodawców co do kompetencji absolwentów studiów wyższych, w tym absolwentów WSEiZ, zatrudnianych w reprezentowanych przez członków Rady firmach i instytucjach. Zebrani zaaprobowali ideę przeprowadzenia badań ankietowych w powyższej kwestii.

Udostępnij wpis:

31 lipca 2013