ENERGETYKA ROZPROSZONA GWARANTEM BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO NA TERENACH NISKO ZURBANIZOWANYCH. PROJEKT EDUKACYJNY REALIZOWANY PRZEZ WSEIZ

ENERGETYKA ROZPROSZONA GWARANTEM BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO NA TERENACH NISKO ZURBANIZOWANYCH. PROJEKT EDUKACYJNY REALIZOWANY PRZEZ WSEIZ

IMG 7342

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w partnerstwie z CASE-Doradcy Sp. z o.o. organizuje bezpłatne szkolenia i warsztaty w ramach projektu edukacyjnego „Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych”. Projekt realizowany jest od 01.01.2015 r. do 31.07.2016 r. przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu jest: zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy w zakresie energetyki prosumenckiej oraz inwestycji w małe i mikro instalacje OZE, podniesienie umiejętności w zakresie oceny wpływu wybranych parametrów na efektywność ogniw fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych, jak również upowszechnienie dobrych praktyk dotyczących procesu inwestycyjnego i eksploatacyjnego małych i mikro instalacji OZE. Jedną z praktycznych dziedzin ochrony środowiska jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej i ciepła oraz stopniowe zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE). Wzrost wykorzystania OZE w produkcji energii stanowi istotny kierunek krajowej i europejskiej polityki energetycznej i środowiskowej.

Jednym z elementów energetyki rozproszonej opartej na OZE jest idea „prosumenta”, czyli świadomego odbiorcy energii z sieci elektroenergetycznej, który dzięki posiadaniu własnych mikro źródeł produkcji energii jest gotowy do odsprzedaży jej nadwyżek do sieci. W celu wspierania prosumentów wprowadzono szereg zapisów w ustawie o OZE.

Ustawa wprowadza m.in. dla prosumentów taryfy gwarantowane (tzw. taryfy feed-in). Gwarantowane ceny odkupu energii będą zależeć od wielkości instalacji oraz technologii wytwarzania. Prosument dostanie 15-letnią gwarancję odkupu energii przez lokalne spółki energetyczne. Takie rozwiązanie otwiera dostęp do rynku produkcji energii w przydomowych źródłach opartych na energii odnawialnej i zmniejsza koszty inwestycji w sieci dystrybucyjne.

Głównym celem projektu jest prowadzenie aktywnej edukacji osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenów nisko zurbanizowanych poprzez upowszechnianie wiedzy na temat mikro i małych instalacji odnawialnych źródeł energii.

Celem części warsztatowej jest podniesienie umiejętności oceny wpływu wybranych parametrów na efektywność ogniw fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych, jak również upowszechnienie dobrych praktyk procesu inwestycyjnego i eksploatacyjnego mikro i małych instalacji OZE.

Więcej nt. projektu:

http://www.oze.mikroinstalacje.edu.pl/

Stanowisko dydaktyczne zakupione w ramach projektu: Stoisko fotowoltaiczne z turbiną wiatrową

Udostępnij wpis:

1 kwietnia 2015