ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Z POZYTYWNĄ OCENĄ KSZTAŁCENIA PKA

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Z POZYTYWNĄ OCENĄ KSZTAŁCENIA PKA

IMG 7342

W ubiegłym roku Polska Komisja Akredytacyjna skontrolowała proces kształcenia na trzech kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Architektury WSEiZ. Akredytacja dotyczyła kierunków Architektura [pierwszy i drugi stopień studiów], Budownictwo oraz Architektura Krajobrazu. Pod koniec 2019 r. WSEiZ otrzymała uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczące pozytywnej oceny kształcenia na kierunkach Architektura i Budownictwo, na uchwałę Prezydium PKA w sprawie oceny programowej na kierunku Architektura Krajobrazu musieliśmy poczekać nieco dłużej.

Miło nam poinformować, że w uchwale nr 249/2020 z dnia 21 maja 2020 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że proces kształcenia realizowany w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie umożliwia studentom kierunku Architektura Krajobrazu osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Ponadto w ww. dokumencie Prezydium PKA zaznacza, że wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej zostały spełnione,
co uzasadnia wydanie oceny pozytywnej
.

Polska Komisja Akredytacyjna oceniała kierunek Architektura Krajobrazu według następujących kryteriów:

  1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się.
  2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się.
  3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie.
  4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry.
  5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz ich doskonalenie.
  6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku.
  7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku.
  8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia.
  9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach.
  10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów.

Kolejna ocena programowa na kierunkach Architektura, Budownictwo i Architektura Krajobrazu planowana jest na rok akademicki 2025/2026.

Udostępnij wpis:

15 czerwca 2020