Wymagane dokumenty rekrutacyjne

Wymagane dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

Wymagane od obywateli polskich

Aby zapisać się na studia do WSEiZ powinieneś wcześniej przygotować następujące dokumenty:

 • wypełniony i wygenerowany z rekrutacji on-line kwestionariusz uczelniany,
 • oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu; odpis świadectwa nie jest kserokopią). Świadectwo maturalne jest najważniejszym dokumentem, niezbędnym podczas zapisu na studia. Jeżeli jesteś tegorocznym maturzystą, poczekaj na wyniki matur i odbiór świadectwa, ponieważ możesz zostać przyjęty wyłączenie na podstawie kompletu dokumentów. Świadectwo ukończenia szkoły średniej nie jest brane pod uwagę podczas zapisu na studia,
 • dowód osobisty (do wglądu, w celu weryfikacji danych),
 • jedno aktualne i podpisane zdjęcie, na białym tle, wykonane frontem w formacie 3,5 x 4,5 cm. W przypadku wątpliwości najlepiej poprosić fotografa o wykonanie zdjęcia o parametrach wymaganych podczas wyrabiania dowodu osobistego. Zdjęcie możesz wgrać również na swoje konto rekrutacyjne. Pamiętaj, że wgrane zdjęcie nie może różnić się od tego, które dostarczysz w wersji papierowej,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania. Zaświadczenie obowiązuje tylko kandydatów zapisujących się na kierunek studiów Ochrona Środowiska I i II stopnia (skierowanie na badania dostępne jest w Rektoracie podczas zapisu na studia). Możliwe jest skorzystanie z bezpłatnych usług w ramach przyznanych przychodniom limitów. Za nadzór w tym zakresie (w województwie mazowieckim) odpowiedzialny jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku, na którego stronie internetowej powinna znajdować się lista przychodni, w których można wykonać bezpłatne badania lekarskie: link
 • w przypadku przyjęć na studia magisterskie II stopnia oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z oryginałem i kserokopią suplementu (nie wymagamy dostarczenia świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej). Powyższe dokumenty obowiązują również absolwentów WSEiZ, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia II stopnia,
 • potwierdzenie uiszczenia opłat związanych z procesem rekrutacji. Jeżeli dokonasz opłat przez swoje konto rekrutacyjne, powinny być one od razu widoczne w naszym systemie. Na wszelki wypadek najlepiej mieć jednak pod ręką potwierdzenie (nie musisz go drukować, wystarczy np. przesłać plik mailowo lub przedstawić w Rektoracie na urządzeniu mobilnym).

Jeśli chcesz zostać studentem WSEiZ komplet wyżej wymienionych dokumentów osobiście złóż w Rektoracie WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12. Tu znajdziesz kontakt i godziny urzędowania Rektoratu.

W następnej kolejności w Rektoracie podpisz umowę dotyczącą warunków płatności za studia i jesteś wpisany na listę studentów WSEiZ!


Dokumenty rekrutacyjne

Wymagane od cudzoziemców

Jeśli nie jesteś obywatelem polskim aby aplikować na studia do WSEiZ powinieneś:

 • Dokonaj rejestracji online na naszej stronie i wypełnij formularz: rekrutacja online. Rejestracja trwa 10 minut.
 • Przygotuj paszport lub dowód osobisty (w przypadku obywateli Unii Europejskiej) i świadectwo uprawniające do podjęcia studiów wraz z suplementem lub dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem.
 • Imię i Nazwisko wpisz alfabetem łacińskim zgodnie z danymi w paszporcie lub dowodzie osobistym. Pozostałe dane w kwestionariuszu wypełnij w języku łacińskim, stosując transliterację lub dane z oficjalnego tłumaczenia na język polski lub angielski.
 • Jeśli w trakcie rejestracji nie masz wszystkich danych, możesz je zaktualizować później na swoim spersonalizowanym koncie użytkownika.

Prześlij skan niezbędnych dokumentów na swoje konto użytkownika w systemie online:

 • pierwsza strona paszportu lub dowodu osobistego z Twoimi danymi (wymagana jest w celu weryfikacji danych i nie będzie przechowywana w aktach Uczelni);
 • fotografia (taka jak do dokumentów, wyraźny, kolorowy obraz na równomiernie oświetlonym białym lub jasnym tle);
 • świadectwo uprawniające do podjęcia studiów – wraz z suplementem i apostille (na dokumentach wydanych na Ukrainie i Białorusi apostille nie jest wymagane);
 • wykonane przez tłumacza tłumaczenie na język polski/angielski świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów – wraz z suplementem (na dokumentach wydanych na Ukrainie i Białorusi apostille nie jest wymagane);
 • dokument potwierdzający znajomość języka, w którym prowadzone są zajęcia na poziomie biegłości językowej B1. Znajomość języka powinna być potwierdzona świadectwem ukończenia szkoły, świadectwem dojrzałości, dyplomem ukończenia studiów lub certyfikatem. Możemy także przeprowadzić z Tobą rozmowę, bezpośrednią lub przy pomocy komunikatora internetowego sprawdzającą Twoje umiejętności językowe;
 • dokument poświadczający uznanie świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, w formie decyzji administracyjnej kuratora oświaty w sprawie uznania go za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie i uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (dokumenty objęte umową międzynarodową m.in. wydane na Ukrainie i Białorusi są zwolnione z procedury uznania świadectw). Sprawdź, kto jeszcze jest zwolniony z procedury uznania świadectw i jakie dokumenty należy złożyć w celu uznania albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki;
 • zaświadczenie stwierdzające, iż uzyskane świadectwo uprawnia do podjęcia studiów wyższych na terytorium kraju, w którym zostało wydane. Takie zaświadczenie możesz uzyskać w szkole, Ambasadzie RP, Ministerstwie Edukacji i Nauki lub w wydziale konsularnym przedstawicielstwa dyplomatycznego kraju, w którym dokument został wydany. (Certyfikat Ukraina, Certyfikat Białoruś);
 • wykonane przez tłumacza tłumaczenie na język polski/angielski zaświadczenia potwierdzającego, że uzyskane świadectwo uprawnia do podjęcia studiów wyższych;
 • zaświadczenie lekarskie (wymagane tylko od kandydatów na kierunek Ochrona Środowiska ).

Jeśli jesteś niepełnoletni musisz dostarczyć wypełniony i podpisany komplet dokumentów niezbędnych do przyjęcia na uczelnię niepełnoletniego kandydata. Wszystkie wymagane dokumenty znajdziesz w zakładce rekrutacja cudzoziemcy.

Jeśli chcesz studiować na studiach II stopnia powinieneś dostarczyć m.in.:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (nie wymagamy świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz ich tłumaczenia).


Wymagania do zagranicznych dyplomów