ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І ВЧЕНИХ, ЯКІ ПРИЇЖДЖАЮТЬ З УКРАЇНИ

Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy. W materiałach zostały przybliżone najważniejsze kwestie związane z kontynuowaniem studiów oraz kariery naukowej w Polsce. Informacje został opracowane w języku polskim i ukraińskim.

Materiał MEiN został podzielony na kilka części. W pierwszej z nich znalazły się informacje dotyczące możliwości kontynuowania studiów w Polsce. Ważne jest zebranie wszystkich dokumentów dotyczących wykształcenia, a następnie skontaktowanie się z wybraną uczelnią i złożenie wniosku o przyjęcie na studia. Każda uczelnia określa własne procedury dotyczące przeniesienia z uczelni zagranicznej, a decyzję w tej sprawie podejmuje rektor. Nie ma potrzeby nostryfikowania dyplomu.

Kolejna część zawiera informację o zasadach otrzymania wsparcia finansowego oraz warunkach, na jakich student z zagranicy jest zwolniony z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Osoby przybywające z Ukrainy mogą kontynuować w Polsce karierę naukową. Nie potrzebują zezwolenia ani zgody urzędu pracy. Kluczowy jest kontakt z wybraną uczelnią lub instytutem naukowym. Temu zagadnieniu został poświęcony ostatni fragment materiału przygotowanego przez MEiN.

Informacje dostępne są na stronie:www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-studentow-i-naukowcow-przybywajacych-z-ukrainy.

Materiały dostępne są również w formie broszury w języku ukraińskim i w języku polskim.


Міністерство освіти і науки підготувало інформацію для студентів та науковців, які приїжджають з України. У матеріалі представлені найважливіші питання, пов’язані з продовженням навчання та наукової кар’єри в Польщі. Інформація підготовлена польською та українською мовами.

Матеріали Міністерства освіти та науки поділено на кілька частин. Перший містить інформацію про можливість продовження навчання в Польщі. Важливо зібрати всі документи, пов’язані з навчанням, а потім зв’язатися з обраним ВНЗ і подати заяву на вступ на навчання. Кожен університет самостійно визначає порядок переведення з іноземного університету, і рішення з цього питання приймає Ректор. Нострифікувати диплом не потрібно.

У наступній частині міститься інформація про правила отримання фінансової підтримки та умови, за яких іноземний студент звільняється від плати за навчання на денній формі навчання в державних вишах, підконтрольних Міністру освіти і науки.

Особи, які приїжджають з України, можуть продовжити наукову кар’єру в Польщі. Їм не потрібен дозвіл або згоду від обласної адміністрації. Головне – звернутися до обраного університету чи науково-дослідного інституту. Цим питанням був присвячений останній фрагмент матеріалу, підготовленого Міністерством освіти і науки.

Інформація доступна за адресою: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-studentow-i-naukowcow-przybywajacych-z-ukrainy

Матеріали також доступні у вигляді брошури українською та польською мовами.

Udostępnij wpis:

12 marca 2022