Aktualności dla kadry

Aktualności

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie mogą uzyskać legitymację służbową nauczyciela akademickiego.

W celu uzyskania legitymacji nauczyciel przekazuje do Działu Kadr:
1. wniosek o wystawienie legitymacji (wzór w załączeniu);
2. aktualną kolorową fotografię o wymiarach co najmniej 20 mm x 25 mm, przedstawiającą wizerunek twarzy osoby w sposób określony w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332). Fotografia w wersji elektronicznej powinna być w formacie JPG i o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.

Za każdorazowe wydanie nauczycielowi akademickiemu legitymacji lub duplikatu Uczelnia pobiera opłatę w wysokości 25 zł.
Opłata wnoszona jest na rachunek bankowy wskazany przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Na wniosek nauczyciela, opłata może być potrącona z wynagrodzenia za pracę.

W przypadku wnoszenia opłaty za wydanie legitymacji na rachunek bankowy, nauczyciel akademicki do wniosku dołącza dowód wpłaty.

Szanowni Państwo,

Urząd Statystyczny w Warszawie zwraca się do Państwa z serdeczną prośbą o przekazanie wykładowcom i pracownikom naukowym zaproszenia do wzięcia udziału w badaniu potrzeb informacyjnych wśród mazowieckich szkół wyższych oraz informacji o zapisach na bezpłatne zajęcia z zakresu zasobów informacyjnych statystyki publicznej.

Państwa udział w badaniu pozwoli udoskonalić produkty statystyczne oraz dostosować je do aktualnych potrzeb kadry akademickiej. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedź na 8 pytań ankiety dostępnej pod adresem https://ocena-publ.stat.gov.pl/ankieta do dnia 8 grudnia 2021.

Tegoroczna oferta edukacyjna to już 6 edycja szkoleń skierowanych do kadry akademickiej i studentów. Z zajęć skorzystało już ponad 2 tys. osób. Szkolenia przybliżają skomplikowaną strukturę baz i banków danych oraz umożliwiają uczestnikom na samodzielne generowanie i tworzenie zestawień statystycznych wykorzystywanych w pracy naukowej i zawodowej. Uczestnicy kształcą umiejętność wnikliwej weryfikacji oraz kompleksowej analizy danych. Takie kompetencje są obecnie cenione przez pracodawców w różnych branżach. Szczegóły oferty znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/studenci .

Na szkolenie mogą się zgłaszać grupy studentów wraz z prowadzącym lub w ramach własnej działalności (koła naukowe i samorządy).