Zarządzanie drogami - utrzymanie i eksploatacja

Zarządzanie drogami

Studia Podyplomowe

O kierunku

O kierunku
Typ studiów studia podyplomowe
System studiów niestacjonarne sobotnio-niedzielne (17 zjazdów)
Czas trwania 2 semestry (200 godzin)
Dyplom Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
Język studiów polski

Do kogo skierowane są studia podyplomowe Zarządzanie drogami – utrzymanie i eksploatacja:

Do kogo

do osób bezpośrednio związanych z sektorem budownictwa drogowego,

do pracowników przedsiębiorstw i instytucji pośrednio powiązanych z budownictwem drogowym.Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci drogowych oraz nie drogowych studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Zarządzanie drogami – utrzymanie i eksploatacja - dlaczego warto podjąć studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie?

Dlaczego warto

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych praktyków m.in. z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, posiadających doświadczenie zawodowe zdobywane poza uczelnią.

Nasi wykładowcy oferują specjalistyczną wiedzę w zakresie zarządzania i utrzymaniu dróg i mostów, zarządzania siecią drogową, zarządzania ruchem, zarządzania kryzysowego oraz praca terenowych i badań laboratoryjnych.

Zakres studiów

Zakres studiów

zdobędziesz wiedzę teoretyczną na temat materiałów oraz technologii do budowy nawierzchni drogowych,

uzyskasz specjalistyczne kompetencje z zakresu planowania inwestycji oraz budowy, modernizacji i technicznego utrzymania dróg,

zdobędziesz umiejętności niezbędnych do zarządzania ruchem drogowym,

pozyskasz wiedzę i umiejętności jak zarządzać, realizować i opiniować skutki inwestycji drogowych,

uzyskasz wiedzę na temat norm prawnych z zakresu prawa drogowego oraz zasad bieżącej kontroli stanu technicznego utrzymania i eksploatacji dróg.

Program studiów

Drogownictwo w Polsce i na Świecie

 • znaczenie transportu drogowego w skali globalnej, regionalnej i krajowej,
 • organizacja zarządzania drogami,
 • systemy zarządzania,
 • sieć drogowa w Polsce i Europie,
 • perspektywy rozwoju drogownictwa w Polsce.

Podstawy prawne drogownictwa (polskiego)

 • przepisy ogólne,
 • prawo budowlane,
 • prawo ochrony środowiska.

Proces inwestycyjny w drogownictwie

 • rodzaje inwestycji,
 • zróżnicowany przebieg procesu,
 • typowe przebiegi procesu.

Warunki techniczne odbioru dróg

 • warunki ogólne,
 • branża drogowa,
 • branża mostowa,
 • branża sanitarna,
 • inne branże.

 • rodzaje oddziaływań dróg na środowisko,
 • dopuszczalne poziomy oddziaływań,
 • rodzaje środków łagodzących oddziaływania,
 • typowe drogowe urządzenia ochrony środowiska.

 • ruchy masowe ziemi,
 • dokumentacja geotechniczna,
 • oceny geotechniczne dróg.

 • typowe konstrukcje nawierzchni drogowych,
 • materiały do wbudowania w nawierzchnię,
 • technologie budowy nawierzchni drogowych

 • kryteria oceny,
 • typowe błędy projektowe,
 • odpowiedzialność za błędy.

 • obiekty mostowe,
 • przepusty,
 • konstrukcje oporowe,
 • ekrany akustyczne,
 • tunele górskie,
 • tunele nizinne,
 • tunele podwodne,
 • inne obiekty tunelowe.

 • założenia projektowe
 • metody,
 • problemy.

 • administracja zarządzania,
 • stała organizacja ruchu,
 • nadzwyczajne organizacje ruchu,
 • ITS (Inteligentne Systemy Transportowe),
 • monitoring BRD (Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego),
 • środki poprawiające BRD.

 • diagnostyka nawierzchni drogowych,
 • badania stanu obiektów inżynierskich,
 • określenie stanu odwodnienia drogowego,
 • stan innych urządzeń drogowych.

 • utrzymanie zimowe,
 • utrzymanie zieleni,
 • obiekty inżynierskie.

Organizacja i opłaty za studia

Organizacja i opłaty

Organizacja zajęć

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 4 maja, a na semestr letni (od marca) 18 stycznia.
Początek zajęć:

październik/listopad 2021 r. (semestr zimowy),

marzec/kwiecień 2022 r. (semestr letni).

Opłaty

Wpisowe: 200 złotych

Czesne za rok 6 000 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach – 2 x 3000 zł

Kadra dydaktyczna

Kierownik studiów: dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska

Wykładowcy, zajęcia poprowadzą m.in.:

Leszek Sekulski: Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami,

Arkadiusz Woźniak: Specjalista w Wydziale Mostów GDDKiA Oddział Warszawa,

Paweł Pietrzykowski: doświadczony geolog posiadający 10-letnie doświadczenie w Państwowym Instytucie Geologicznym i współpracującym z GDDKiA,

Jarosław Wąsowski: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych,

Jarosław Wrzosek: Naczelnika Wydziału Dróg i Sieci Drogowej,

Andrzej Kabziński: Naczelnik Wydziału BRD i Zarządzania Ruchem.

Twoje kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych

Twoje kwalifikacje
Jako Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie drogami – utrzymanie i eksploatacja będziesz dysponować:

wiedzą na temat podstawowych zasada konstruowania obiektów inżynierskich budownictwa komunikacyjnego,

wiedzą na temat inżynierii drogowej, obiektów infrastruktury drogowej, materiałów do budowy nawierzchni drogowych oraz technologii budowy nawierzchni drogowych,

wiedzą i umiejętnością oceny pozytywnych i negatywnych skutków realizacji inwestycji drogowych,

znajomością normy i podstaw prawa drogownictwa,

wiedzą dotyczącą zarządzania ruchem drogowym,

znajomością zasady bieżącej kontroli stanu technicznego i utrzymania dróg,

umiejętnościami klasyfikacji obiektów budowlanych w pasie drogowym,

wiedzą i umiejętnością jak przygotować i zrealizować prezentację dotyczącą zarządzania, utrzymania i eksploatacji dróg, w języku polskim i obcym,

cennymi wytycznymi na temat samokształcenia się, jak pozyskiwać informację z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł,

umiejętnością zaplanowania i przeprowadzenia eksperymentu – zinterpretowania jego wyników i wnioskowanie, w tym także pomiary i symulacje komputerowe,

wiedzą jak dobrać odpowiednie materiały i wyroby budowlane z zakresu budownictwa,

świadomością i rozumieniem znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych,

rozumieniem potrzeby przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad.

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zasady zaliczeń

Zaliczenie modułów:

4 z wymienionych w programie studiów przedmioty zakończą się egzaminem

Pozostałe przedmioty będą zaliczane na podstawie wykonanych zadań, projektów i testów.

Zakończenie studiów:

Egzamin końcowy

Praca dyplomowa

Jako Absolwent naszej uczelni otrzymujesz:

Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.