Rysunek i Malarstwo

Rysunek i Malarstwo

Studia Podyplomowe

O kierunku

O kierunku
Typ studiów studia podyplomowe
System studiów niestacjonarne sobotnio-niedzielne (12 zjazdów)
Czas trwania 2 semestry (200 godzin)
Dyplom Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
Język studiów polski

Do kogo skierowane są studia podyplomowe Rysunek i Malarstwo:

Do kogo

do osób dążących do doskonalenia warsztatu plastycznego oraz rozwijania umiejętności plastycznych,

do nauczycieli plastyki i instruktorów w placówkach kulturalno-oświatowych pragnących udoskonalić warsztat malarsko-rysunkowy,

do absolwentów kierunków artystycznych pragnących poszerzyć wachlarz umiejętności warsztatowych i pogłębić poszukiwania twórcze.Studentami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Nie jest przez nas wymagane ukończenia studiów o kierunkach plastyczno-artystycznych! Dla chętnych na studia nie ma limitów wiekowych.

Rysunek i Malarstwo - dlaczego warto podjąć studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie?

Dlaczego warto

Zajęcia dydaktyczne w naszej uczelni prowadzą najlepsi praktycy i teoretycy w zakresie sztuki, posiadający wieloletnie doświadczenie akademickie. Nasi wykładowcy to twórcy i artyści mogący się szczycić wieloma nagrodami międzynarodowymi, uhonorowanym dorobkiem artystycznym w wielu placówkach muzealnych, promujący sztukę w Polsce i na świecie.

Nasze studia są zaplanowane w taki sposób, aby zapewnić indywidualne, interdyscyplinarne i kompleksowe spojrzenie na sztukę malarską i plastyczną. Oferujemy edukację nastawianą na rozwój wewnętrzny wrażliwości artystycznej, kompleksowe uporządkowanie wiedzy, warsztatu oraz rozumienia twórcy.

Zakres studiów

Zakres studiów

zdobędziesz wykształcenie kultury plastycznej tj. linia walor i kompozycja,

pogłębisz wiedzę z zakresu perspektywy i anatomii człowieka,

rozwiniesz umiejętności budowy obrazu na podstawie uznanych wartości formalnych, dostosowanych do indywidualnych możliwości i postaw,

zdobędziesz i rozwiniesz umiejętności dokonywania właściwych wyborów i hierarchizacji środków, dzięki którym dochodzi do powstania obrazu,

zdobędziesz wiedzę o narzędziach i materiałach stosowanych w rysunku i malarstwie,

zdobędziesz wiedzę wraz ze zrozumieniem, że widzenie jest podstawą rysunku i malarstwa.

Program studiów

Prowadzenie zajęć z malarstwa w ramach studiów podyplomowych Rysunek i Malarstwo charakteryzować się będzie właściwym kształceniem umiejętności budowy obrazu w oparciu o uznane wartości formalne, dostosowane do indywidualnych możliwości i postaw studentów. Kształcenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów i hierarchizacji środków, dzięki którym dochodzi do powstania obrazu. Śledzenie i analizowanie związków istniejących pomiędzy szeroko rozumianymi problemami treściowymi a środkami wyrazowymi umożliwiającymi powstanie obiektu artystycznego (malarskiego obrazu). Główną zasadą w pracowni malarskiej jest studium z natury. Ćwiczenia malarskie z natury powinny kształtować w świadomości studentów przekonanie, że widzenie jest podstawą malowania. Zasada ta ma na celu poszerzenie możliwości widzenia rzeczywistości zewnętrznej i wewnętrznej. W procesie malowania obrazu staje się głównym źródłem poznania. To założenie nie zmusza studentów do przyjmowania fałszywych recept, a także nie pozwala rozstrzygać problemów malarskich (artystycznych) jedynie wokół kategorii estetycznej.

„Otworzyć oczy i nauczyć widzieć” credo to będzie jedną z głównych zasad w prowadzeniu zajęć z rysunku w ramach studiów podyplomowych Rysunek i Malarstwo. Zasadniczym pretekstem działań plastycznych na zajęciach w pracowni rysunku będzie natura. Zajęcia będą prowadziły do stymulowania wynalazczość studenta w celu pobudzenia jego postawy gotowej do kreowania nowych bytów plastycznych, wzbogacających i uzupełniających dotychczasowy dorobek. Wynikiem procesu edukacji musi być rozwój osobowości artystycznej studenta poprzez uaktywnienie jego wyobraźni, zaakceptowanie własnej świadomości mającej charakterystyczną egzemplifikację.

Żadna z istniejących technik grafiki artystycznej nie rozwija postaw kreacyjnych, wyobraźni, inwencji i potrzeby eksperymentu jak nieco zapomniana technika monotypii. W tej technice można uzyskać tylko jedną odbitkę (mono) graficzną. Wymaga skupienia i „pomysłowości”. W ramach prowadzonych zajęć z monotypii z kolażem słuchacz studiów podyplomowych tworzy nie tylko unikatowy, niepowtarzalny utwór plastyczny, ale także przygotowuje bardzo przydatne elementy do pracy w technice kolażu.

Zajęcia prowadzone w formie interaktywnych działań w plenerze, poszukiwania oddziaływań krajobrazu i przyrody na wrażliwość ludzką. Obszarem działania oraz materiałem twórczym będzie środowisko naturalne i produkty ziemi. Rozwiązanie kilku problemów artystycznych stanie się dla studentów inspiracją do dynamicznych i kreatywnych postaw. Istniejące formy w krajobrazie otwartym i miejskim wykorzystane zostaną w kontekście wartości publicystyczne oraz absurdu i drwiny, jako środka wyrazu artystycznego.

Organizacja i opłaty za studia

Organizacja i opłaty

Organizacja zajęć

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 4 maja.
Początek zajęć: październik 2021 r.

Opłaty


Wpisowe: 200 złotych

Czesne za rok 5 200 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach – 2×2600 zł

Kadra dydaktyczna

Twoje kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych

Twoje kwalifikacje
Jako Absolwent studiów podyplomowych Rysunek i Malarstwo będziesz umieć:

formułować i rozwiązywać złożone zagadnienia w zakresie tradycyjnych oraz współczesnych obszarów sztuki,

kreować postawę artystyczną umożliwiającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej w zakresie sztuk plastycznych,

samodzielnie podejmować decyzje w odniesieniu do realizacji prac artystycznych,

dbać o estetykę i nowatorstwo dzieła z zachowaniem wysokiego poziomu jego realizacji,

przewidywać efekty oddziaływania realizowanych prac artystycznych w aspekcie estetycznymi społecznym,

rozwijać własne koncepcje artystyczne,

w efektywny sposób wykorzystać intuicję, wyobraźnię, indywidualny potencjał twórczy oraz zdobytą wiedzę i doświadczenie w rozwiązywaniu problemów twórczych.

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zasady zaliczeń

Zaliczenie modułów:

Zaliczenia semestralne z poszczególnych przedmiotów odbywają się w formie indywidualnych rozmów oraz przeglądu wszystkich prac wykonanych podczas zajęć, jak również pracy poza zajęciami.

Zakończenie studiów:

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną.

Do egzaminu dopuszczone są osoby, które zaliczyły wszystkie przedmioty. Podczas egzaminu słuchacz prezentuje wszystkie prace wykonywane w trakcie zajęć z poszczególnych przedmiotów.

Jako Absolwent naszej uczelni otrzymujesz:

Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.