Wstęp do informatyki: Bazy danych Access

Wstęp do informatyki: Bazy danych Access

O publikacji

O publikacji


Autor:
Elżbieta Stapp, Lucjan Stapp

Wyd.: 2003

 

W dzisiejszych czasach każdy pracownik szczebla zarządzającego firmą (i to zarówno niewielką, jak i globalną) ma do czynienia z dużą liczbą danych, które musi bezpiecznie przechowywać i przetwarzać. Dzięki komputerom poradzono sobie z tym zagadnieniem. Opracowano programy będące Systemami Zarządzania Bazą Danych SZBD fang. Data-base Management System DBA1S).

Współczesne SZBD spełniają dwa podstawowe warunki:

  • możliwe jest przechowywanie dużej liczby danych, przy czym zwykły użytkownik posługuje się nimi bez konieczności i umiejętności programowania,
  • koszt gromadzenia zasobów maleje wraz z relatywnym spadkiem cen komputerów.

System Zarządzania Bazą Danych składa się z:

  • samej bazy danych, czyli dużego zbioru danych zapamiętanych – na ogół – na zewnętrznych urządzeniach pamięciowych (dyski magnetyczne, optyczne, CD-ROM-y, ale także inne urządzenia). Można ją porównać do zbioru kartotek z różnorodnymi aktami,
  • logicznego schematu powiązań danych; pojęcie to zostanie szczegółowo omówione w dalszej części,
  • użytkowych programów operujących na tych danych. Programy te dostarczają wszystkich typowych narzędzi przetwarzania: wprowadzania, wyszukiwania, aktualizowania i usuwania danych
  • użytkowników bezpośrednich (ang. on-line), którzy współdziałają z bazą danych z końcówek, oraz użytkowników pośrednich, działających przez programy wsadowe (dziś już raczej rzadko spotykanych). Korzystają oni ze wszystkich sposobów przetwarzania, a więc wprowadzania, wyszukiwania, aktualizowania i usuwania danych. Można jednak przyjąć, że najczęstszą czynnością jest wprowadzanie i aktualizacja danych, natomiast najważniejszą czynnością jest wyszukiwanie danych,
  • specjalnego użytkownika (użytkowników) o specjalnych uprawnieniach, tzw. administratora systemu.

Rozpoczniemy od roboczej definicji bazy danych:

Baza danych jest zbiorem pamiętanych danych wykorzystywanych przez systemy użytkowe.

Aby zilustrować to pojęcie, rozważmy nieco bardziej szczegółowo przykład uczelni wyższej. Musimy przechować informacje o studentach, grupach studenckich, wykładowcach i wykładach prowadzonych przez nich, wynikach uzyskiwanych przez uczących się na zaliczeniach i egzaminach. Dane o tych podstawowych faktach zapisuje się w bazie danych. Bardzo ważne jest przy tym to, że między podstawowymi faktami na ogół występują związki (powiązania). Istotne jest także to, że takie związki są częścią danych operacyjnych, tak samo jak powiązane nimi jednostki. Dlatego też te związki muszą być reprezentowane w bazie danych. Bardziej szczegółowo zajmiemy się tym w dalszej części tego opracowania.

Dlaczego uczelnia, firma czy przedsiębiorstwo powinny zdecydować się na przechowywanie danych w bazie danych? Jest wiele odpowiedzi na to pytanie, jednak najbardziej ogólna odpowiedź brzmi: zapewnia to uczelni (firmie, przedsiębiorstwu) sterowanie danymi i utrzymywanie kontroli na bieżąco. I to wydaje się największą zaletą SZBD.(…)