Oficyna wydawnicza

Oficyna
Statyka i wytrzymałość materiałów Laboratorium


Autor:
Krzysztof Dziewiecki, Leszek Kielski, Jan Misiak

Wyd.: 2000

Prezentowany podręcznik przeznaczony jest dla studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych kierunków Architektura i Urbanistyka, Architektura Krajobrazu, Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing oraz może być przydatny dla innych kierunków technicznych…

Biznesplan


Autor:
Zbigniew Pawlak

Wyd.: 1999

Samodzielne przygotowanie biznesplanu jest jedną z głównych umiejętności, jakie powinien posiąść absolwent studiów z zakresu zarządzania. Biznesplan jest opracowaniem o charakterze projektowym, które wymaga zastosowania szerokiego zakresu wiedzy, zwłaszcza z takich dziedzin jak: zarządzanie strategiczne, zarządzanie finansami, zarządzanie inwestycjami, ocena efektywności inwestycji…

Informatyka


Autor:
Bohdan Macukow, Lucjan Stapp

Wyd.: 1999

Podręcznik „Informatyka” zawiera podstawowe wiadomości z zakresu materiału przerabianego w ramach przedmiotu o tej samej nazwie na wszystkich wydziałach Uczelni.

Ekologia Człowieka


Autor:
Zdzisław Chromiński, Andrzej Malinowski.

Wyd.: 1999

Ekologia człowieka jest nauką o wzajemnym oddziaływaniu środowiska i populacji ludzkiej. Stanowi ona klucz do zrozumienia procesu antropogenezy i ewolucji bikulturowej człowieka.

Badania Operacyjne


Autor:
Henryk Adamczyk

Wyd.: 1999

Badania operacyjne są obszerną dziedziną wiedzy należącą do grupy nauk o planowaniu, organizacji i zarządzaniu działalnością organizmów gospodarczych. Szczególną rolę odgrywają one przy podejmowaniu optymalnych decyzji ekonomicznych w warunkach różnego typu ograniczeń.

Matematyka


Autor:
Bohdan Wieprzkowicz

Wyd.: I. 1998, II. 1999, III. 2000

Podręcznik „Matematyka” zawiera podstawowe wiadomości przydatne do studiowania na kierunkach: Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing oraz Architektura i Urbanistyka, uwzględniające zarazem minimum ustalone przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego dla Ochrony Środowiska i Zarządzania.