Projektowanie, wykonywanie i ocena merytoryczna odwodnień budowlanych i drogowych

Projektowanie

Kurs

O kursie

O kursie

Kurs skierowany jest do:

 • studentów chcących wzbogacić swoją wiedzę i praktyczne umiejętności, w projektowaniu odwodnień, studni chłonnych itp. oraz prowadzenia terenowych badań hydrogeologicznych,
 • pracowników przedsiębiorstw i firm ukierunkowanych na działania w zakresie hydrogeologii, geologii inżynierskiej, budownictwa i ochrony środowiska,
 • przedstawicieli organów administracyjnych i instytucji kontrolnych (pracownicy Starostw i Powiatów, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspektorzy nadzoru budowlanego i in.),
 • pracowników instytucji i organizacji naukowo-badawczych chcących zapoznać się z aspektami praktycznymi.

Cel kursu

 1. Celem nadrzędnym kursu jest nauczenie Państwa różnych sposobów projektowania systemów odwodnieniowych.
 2. Cele praktyczne kursu to:
  • nabycie umiejętności samodzielnego zaprojektowania systemu odwodnienia,
  • zapoznania się z aspektami praktycznymi wykonywania odwodnień za pomocą studni wierconych, igłofiltrów oraz innych niestandardowych technik.

Ramowy program zajęć:

 1. Zagadnienia prawne związane z prowadzeniem odwodnień – 2h.:
  • projekt robót geologicznych,
  • dokumentacja hydrogeologiczna,
  • operat wodnoprawny,
  • elementy prawa budowlanego, ochrony środowiska, geologicznego i górniczego oraz wodnego mające wpływ na projektowanie i wykonywanie odwodnień i studni chłonnych.
 2. Podstawy teoretyczne związane z przepływem wód podziemnych – 3h.
 3. Określenie wielkości zasilania – obliczanie wielkości zasilania opadami atmosferycznymi, infiltracja, naturalny wydatek strumienia wód podziemnych, przepływ jednostkowy, wielkość przesiąkania (zwłaszcza w warunkach wzbudzenia pompowaniem) – 2h.
 4. Schematyzacja warunków hydrogeologicznych w rozwiązaniach analitycznych i numerycznych – 4h:
  • charakter warstwy wodonośnej: warstwa wodonośna o nieograniczonym rozprzestrzenieniu, o zwierciadle napiętym i swobodnym, warstwa wodonośna o ograniczonym rozprzestrzenieniu,
  • rodzaje granic hydrogeologicznych,
  • określenie obszaru filtracji,
  • warunki zasilania obszaru filtracji – zasilanie infiltracyjne, dopływ poziomy, przesiąkanie z innych poziomów wodonośnych.
 5. Schematyzacja warunków hydrogeologicznych w rozwiązaniach analitycznych i numerycznych – 4h:
  • wymagana głębokość i obszar odwodnienia (określenie wymaganej depresji),
  • czas odwodnienia,
  • zakres niezbędnych informacji geologicznych i hydrogeologicznych – dane archiwalne i ich dostępność, dane uzyskane w wyniku badań dla konkretnej inwestycji (wiercenia geotechniczne i hydrogeologiczne, kartowanie), profil geologiczny – miąższość i parametry strefy aeracji, występowanie utworów słabo przepuszczalnych, położenie zwierciadła wody, wahania naturalne, mapa hydroizohips, miąższość i parametry warstwy wodonośnej (wsp. filtracji, porowatości efektywnej, odsączalności).
 6. Podstawowe schematy odwodnień (budowlane i drogowe) – dreny i rowy, igłofiltry, studnie pojedyncze (zupełne i niezupełne), zespoły studni, wybór konkretnej metody – 4h.
 7. Obliczenia hydrogeologiczne – najważniejsze wyniki obliczeń (wydatek pompowania, zasięg leja depresji) – 4h:
  • dopływ wody do rowów i drenów,
  • igłofiltry
  • dopływ do studni pojedynczej w warstwie nieograniczonej (studnie zupełne i niezupełne, ograniczenia konstrukcji studni, jej wydatku, wytworzonej depresji),
  • dopływ do studni pojedynczej w warstwie ograniczonej, dopływ do zespołu studni,
  • infiltracja do gruntu poprzez studnie chłonne.
 8. Problem osiadania w wyniku odwodnienia (określenie wielkości depresji w odległości x od studni, jako podstawa do obliczeń geologiczno-inżynierskich) – 2h.
 9. Możliwe zagrożenia w obszarze oddziaływania odwodnienia – 1h.
 10. Typowe ingerencje obiektów w układ hydrogeologiczny – warunki hydrogeologiczne i podatność otoczenia na odkształcenia a metody fundamentowania i odwadniania obiektów – 1h.
 11. Metody modelowania matematycznego – program Modflow – 5h. (2 zajęcia w pracowni komputerowej)

Organizacja zajęć:

Liczba godzin – 32 godziny lekcyjne.
Planuje się 10 trzygodzinnych spotkań (jedno spotkanie tygodniowo, zwykle w czwartki, godz. 17:30–19:55).

Początek zajęć:

październik 2015 r

Prowadzący:

Dr Krzysztof Jóźwiak

Cena kursu:

550 zł/osobę
Wpłaty należy wnosić na konto: 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Informacje i zapisy:

Rektorat WSEiZ, ul. Olszewska 12, tel. 22 825 80 34 lub 35

Rejestracja na kurs rozpoczyna się 3-go sierpnia.
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpłat.
Kurs zostanie uruchomiony pod warunkiem zarejestrowania się przynajmniej 20 uczestników.

Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty w celu podpisania umowy
 • Formularz zgłoszeniowy (pobierz)
 • Dowód wpłaty do wglądu (za całość kursu)