Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa 2011

Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa 2011

13-16 września 2011r. Zakopane

Przedmiot konferencji

Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy współczesnej architektury i budownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

  • wskaźniki i standardy urbanistyczne zabudowy,
  • architektura obiektów wielkoprzestrzennych,
  • walory ekonomiczne przestrzeni w projektach architektonicznych,
  • projektowanie, urządzanie i eksploatacja obiektów architektury krajobrazu,
  • problemy ekologii i energooszczędności  w budownictwie, nowoczesne technologie materiałowe,
  • problemy kształtowania i obliczania konstrukcji,
  • problemy kształtowania parametrów środowiska wnętrz mieszkalnych i biurowych, instalacje budowlane.

Cel konferencji

Głównym celem konferencji jest:

  • prezentacja twórczego dorobku architektów i  pracowników naukowych, dyskusja  o współczesnym kształcie architektury,
  • prezentacja dorobku naukowo-technicznego w zakresie  stosowanych oraz nowych technologii w budownictwie.

Udział w konferencji

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno specjalistów i ludzi nauki z kraju i zagranicy, kształcących przyszłych projektantów, jak i czynnie działających architektów, urbanistów, konserwatorów oraz inżynierów budownictwa i konstruktorów.

W ramach konferencji wygłoszone będą referaty problemowe (zamówione przez organizatorów) i szczegółowe. Zgłoszone prace szczegółowe, po ocenie przez recenzentów, zostaną zakwalifikowane do przedstawienia w formie referatu lub na sesji plakatowej.

Streszczenia referatów zawierające imiona i nazwiska autorów, miejsce ich zatrudnienia, tytuł referatu oraz treść o objętości nieprzekraczającej jednej strony A4 należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: archbud2011@wseiz.pl w terminie do 30.04.2011r.

Teksty prac zostaną ogłoszone w materiałach konferencyjnych (drukiem i w wersji elektronicznej). Odpowiednio przygotowane wersje będą mogły być opublikowane w czasopiśmie naukowym WSEiZ.

Pełną wersję referatów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:   archbud2011@wseiz.pl w terminie do 30.06.2011r.

Wymagania dotyczące formy referatu znajdują się TU.

Opłaty

Całkowity koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1000 zł. i powinien być wpłacony do 31.08.2011 r. na konto:

Wojskowy Zespół Wypoczynkowy „Zakopane”,
34-111 Kościelisko, ul. St. Nędzy Kubińca 101

Bank PeKaO S.A. Nr 67 1240 4748 1111 0000 4875 8372

z dopiskiem „ARCHBUD 2011″ i podaniem danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).

Z poważaniem,
prof. dr hab. inż. Wojciech Dornowski
Prodziekan Wydziału Architektury WSEiZ w Warszawie