Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Studia II stopnia

O kierunku

O kierunku
Studia II stopnia praktyczny profil kształcenia
Forma studiów niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Czas trwania 1,5 roku
Tytuł MAGISTER INŻYNIER
Język studiów polski, angielski
Rok akademicki 2021/2022

Dlaczego warto studiować Ochronę środowiska II stopnia w WSEiZ w Warszawie?

Dlaczego warto studiować

Sytuacja ekologiczna naszej planety jest jednoznaczna – musimy chronić nasze środowisko przed dalszą degradacją i stworzyć miejsce do życia dla przyszłych pokoleń. Sam wzrost wydatków na ochronę środowiska to nie wszystko. Potrzebni są również specjaliści, tacy jak absolwenci WSEiZ, którzy będą świadomie dbać o środowisko w ramach obowiązków zawodowych.

Ukończenie kierunku Ochrony Środowiska II stopnia umożliwi Ci realizację zaawansowanych zadań w zawodzie bez względu na skalę przedsięwzięcia. Dzięki studiom będziesz umiał:

  • dokonać oceny stanu środowiska,
  • planować działania służące poprawie środowiska,
  • wdrażać i oceniać programy zrównoważonego rozwoju,
  • prognozować zmiany mechanizmów ekonomicznych i społecznych w ochronie środowiska.

Ponad 60% zajęć na kierunku Ochrona Środowiska stanowią ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe i terenowe. Pozwoli Ci to poznać praktyczne aspekty zawodu i działań związanych z ochroną środowiska.

Aby w pełni realizować się w odpowiedzialnym wykonywaniu zadań związanych z ochroną środowiska, warto uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Taką możliwość dają studia II stopnia w WSEiZ. Dzięki kompetentnej i doświadczonej kadrze wykładów – specjalistów w swoich dziedzinach uzyskasz kompletne, praktyczne wykształcenie. Polska Komisja Akredytacyjna aż pięć razy pozytywnie oceniła jakość kształcenia studiów drugiego stopnia na kierunku Ochrona Środowiska! Zdaniem PKA „Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie odgrywa istotną pozycję na rynku edukacyjnym”.

Warunki przyjęcia na studia II stopnia na kierunek Ochrona Środowiska

Warunki prazyjęcia

Aby móc rozpocząć studia II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska, powinieneś spełniać następujące warunki:

posiadać dyplom ukończenia studiów poświadczający uzyskanie kompetencji inżynierskich na kierunku Ochrona Środowiska lub kierunku pokrewnym, np. Inżynieria Środowiska, Technologie Ochrony Środowiska, Ochrona i Inżynieria Środowiska


lub

posiadać dyplom ukończenia studiów na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka lub do pokrewnych dyscyplin naukowych, w szczególności: inżynieria chemiczna, nauki o Ziemi i środowisku oraz dyscyplin z dziedziny nauk rolniczych, jeżeli uzupełnienie brakujących efektów uczenia się może być zrealizowane w postaci różnic programowych w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Różnice programowe wyznaczane są indywidualnie dla każdego kandydata na studia II stopnia (pobierz podanie)


lub

posiadać dyplom ukończenia studiów na kierunku przyporządkowanym do pokrewnych dyscyplin naukowych, z tytułem zawodowym licencjata lub magistra, jeżeli uzupełnienie brakujących efektów uczenia się (kierunkowych i inżynierskich) może być zrealizowane podczas semestru uzupełniającego oraz w ramach różnic programowych w wymiarze nie przekraczającym 30 punktów ECTS. Różnice programowe wyznaczane są indywidualnie dla każdego kandydata na studia II stopnia (pobierz podanie).Więcej informacji o zasadach rekrutacji znajdziesz w Regulaminie Regulamin przyjęć na studia w roku akademicki 2021/2022.

Zakres studiów

Zakres studiów
W zależności od realizowanej specjalności zyskasz pogłębione, ugruntowane i usystematyzowane kompetencje pozwalające na biegłą i fachową realizację zaawansowanych zadań zawodowych w zakresie:

planowania, projektowania, eksploatacji i oceny systemów służących zintegrowanemu wykorzystaniu i stosowaniu zróżnicowanych odnawialnych źródeł energii w powiązaniu z umiejętnością programowania nowoczesnych rozwiązań z zakresu gospodarki odpadami i wykorzystania surowców odpadowych,

opracowywania, wdrażania i oceny programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin; wdrażania w przedsiębiorstwach normatywnych systemów zarządzania środowiskowego,

oceny ekonomicznej efektywności oraz pozyskiwaniu źródeł finansowania przedsięwzięć w ochronie środowiska,

prognozowania, identyfikacji, oceny i eliminowania środowiskowych zagrożeń zdrowia powodowanych przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychospołeczne,

projektowania i wdrażania działań i programów zapobiegania szkodliwemu działaniu czynników środowiskowych oraz komunikowania o zagrożeniu.

Jako absolwent II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska będziesz umiał porozumiewać się w sprawach ochrony środowiska zarówno ze profesjonalistami, jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów.

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Ochrona Środowiska podajesz przez przy składaniu dokumentów. Ostateczną decyzję o wyborze specjalności podejmujesz po pierwszym semestrze studiów II stopnia.

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Ochrona Środowiska, przejdź do programu studiów lub opisu specjalności.POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Perspektywy zatrudnienia

Perspektywy
Rynek pracy stwarza liczne możliwości zatrudnienia absolwentów studiów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska. Szczególnie istotne są funkcje:

kierownicze,

planistyczno-projektowe,

ekspercko-doradcze i inspekcyjne w przedsiębiorstwach i instytucjach szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego.


Na absolwentów czekają stanowiska związane z:

ochroną powietrza, wód i gleby;

pozyskiwaniem i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;

gospodarką wodno-ściekową;

zagospodarowaniem odpadów;

nadzorem nad środowiskowymi zagrożeniami zdrowia;

polityką środowiskową, przestrzenną i zdrowotną;

zagospodarowaniem przestrzennym i środowiskowym;

planowaniem i finansowaniem przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska.

Opłaty

Opłaty
Opłata rekrutacyjna
(opłata jednorazowa)
Wpisowe
(opłata jednorazowa)
Czesne
(12 rat w roku akad.)
85 zł 290 zł 530 zł

Gwarantujemy stałe czesne przez cały okres studiów!

Wpisowe na studia drugiego stopnia dla absolwentów WSEiZ wynosi – 100 zł!

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze zniżki i promocje!

  • Powyższe opłaty dotyczą obywateli polskich oraz osób posiadających Kartę Polaka.
  • Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta) oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ wynosi 450 zł.
  • Kandydaci zapisujący się na studia na semestr wyższy niż pierwszy oraz cudzoziemcy wnoszą pełną kwotę wpisowego 290,00 zł.
  • Jeśli kandydat dokona wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej, a limit wolnych miejsc zostanie wyczerpany opłaty zostaną zwrócone.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Galeria zdjęć

Galeria